Gå til hovedinnhold

Bedre forebygging og brannsikring

Mye tyder på at utfordringene innen brannsikring ikke har endret seg de siste årene. Forebygging, brannsikring og betydningen av gode risikoanalyser var noen av temaene som ble vektlagt på Petroleumstilsynets brannseminar 22.april. Viktigheten med uavhengige barrierer som ikke mister funksjonen på grunn av enkeltfeil, ble også framhevet.


Seminaret ble arrangert med utgangspunkt i prosjekter som SINTEF NBL og Petrell har utført på oppdrag fra Ptil, og for å bidra til å spre de siste års erfaringer og kunnskap på området.

Formålstjenlige analyser
Ptil redegjorde for hensikten med ”gode” risikoanalyser, og ga eksempler på at selskapene ikke alltid utarbeider formålstjenlige analyser. Regelverkets krav til barrierer ble også presentert, samt viktigheten av at barrierene er uavhengige - og at enkeltfeil ikke skal ødelegge barrierefunksjonen.

De siste årene har Petrell vært involvert i prosjekter knyttet til simuleringsverktøy. På seminaret beskrev Petrell noen av sikkerhetsingeniørens utfordringer ved bruk av risikoanalyser i modifikasjonsprosjekter. Ikke alltid er analysene og modellene som ligger bak formålstjenlige, og det kan synes som om sikkerhetsingeniøren ikke er analysenes målgruppe.  

Simuleringsmodeller
Petrell presenterte også bruken av simuleringsmodeller, og styrken disse kan ha. Det ble også rettet søkelys på noen av utfordringene ved bruk av simuleringsmodeller – som må baseres på gode risikoanalyser (scenarier) og krever høy kompetanse.

NORSOK-arbeid
SINTEF NBL presenterte branntekniske krav (testing) og erfaringer fra større prosjekter hvor industrien har deltatt. SINTEF NBL har sin kjernekompetanse i å kartlegge virkeligheten (via analyser og tester), samt brannteknisk rådgivning, analyser og beregninger. I vedlagte presentasjoner er det vist til en rekke rapporter.

I NORSOK-sammenheng blir det jobbet med et tillegg til krav til brannvurderinger/analyser i NORSOK Z-013 (tilsvarende prosedyren for simulering av sannsynlige eksplosjoner).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Odd Tjelta
E-post: odd.tjelta@ptil.no