Gå til hovedinnhold

Bedre forankring, fortsatt utfordringer

Petroleumstilsynet (Ptil) har registrert flere forbedringer innen forankring det siste året. Fortsatt skjer mange hendelser som kunne vært unngått med bedre systemer for opplæring og erfaringsoverføring. Næringen må opprettholde innsatsen for en gjennomgående standardheving av forankringsutstyr. Ptil vil følge utviklingen nøye i tiden som kommer.


Lenker:

Sprekk i ankerkjettingMandag 3. desember arrangerte Ptil seminar for erfaringsutveksling og debatt omkring hendelser og iverksatte tiltak de siste to årene. (Se alle presentasjonene i lenkeboksen).

Fortsatt er antallet utrausinger og brudd i kjetting, koblinger og fiberliner fortsatt høyt. Ptil ser behov for bedre sikring av nødvendig holdekraft i ankerene, og er positiv til at næringen nå er i ferd med å prøve ut bruk av forhåndsinstallering av anker. har vedtatt sikrere forankring som ny profileringssak. Rederiforbundet har fått ansvaret for denne saken, og har utarbeidet konkrete mål for å redusere antallet hendelser. Denne måloppnåelsen følger Ptil med interesse.

Ledelsens ansvar
Selskapsledelsens bidrag til reduksjon av storulykkesrisiko er blant Ptils prioriterte innsatsområder. Ledelsens involvering i forebygging av storulykker må også omfatte redere som opererer flyttbare innretninger og fartøy. Ledelsesansvar for både organisatoriske forhold, opplæring av personell og tekniske forhold, må vektlegges.

Standardheving på utstyr og kompetanse vil koste både menneskelige og økonomiske ressurser. Ledelsen har et spesielt ansvar for å følge opp at egne styringssystemer blir etterlevd.

Kompetanseutfordring
Næringen står overfor store utfordringer i å trene og utdanne tilstrekkelig med mannskap til det store antallet nye fartøyer som vil bli satt i drift de nærmeste to årene.

I så måte er det positivt at næringen også tar i bruk simulatortrening for å avhjelpe behovet. Ved siden av det tradisjonelle utdanningstilbudet, har enkelte rederi tatt i bruk simulatorer på både rederikontorene og om bord i fartøyene.

Mer fjernstyring
Det blir utført et viktig arbeid i fartøysnæringen for å bedre arbeidsforholdene for risikoutsatte grupper. Bruk av ny teknologi innebærer at mannskap i mindre grad utsettes for risikoutsatte arbeidsoperasjoner på fartøysdekket. Næringen har utviklet og er i ferd med å ta i bruk ulike typer fjernstyrt utstyr og verktøy som gjør det mulig å oppholde seg i sikre områder.

På samme måte som borenæringen i stor grad har lykkes i å automatisere operasjonene på boredekket, er tilsvarende nødvendig for risikoutsatt mannskap på fartøysdekk.

I forbindelse med utvikling av ny fartøysteknologi, er det viktig at også aktører som operer i grenseflatene, for eksempel forsyningsbasene og faste og flyttbare innretninger, iverksetter tiltak - slik at moderne utstyr kan utnyttes fullt ut. Ett eksempel kan være modernisering av tilkoplingsmuligheter av lasteslanger.

Utrausing av kjetting fra ankervinsjer
Ifølge regelverket skal hver ankervinsj ha to uavhengige bremser innkoblet til enhver tid. Skal kjettingen rause ut, må begge bremsene svikte. Det høye antallet hendelser med svikt i begge bremsesystemene med utrauset kjetting, indikerer at feilhyppighet fortsatt er stor.

Ptil mener at flere av hendelsene ikke ville skjedd, dersom næringen hadde hatt bedre systemer for opplæring og erfaringsoverføring. Mannskapet bør få bedre kunnskap om hvordan ankervinsjer og bremser fungerer, samt bedre opplæring i å vurdere kvaliteten av kjettingen - såkalt visuell inspeksjon.

Kjetting
Ptil ser positivt på at det siste året har vært en omfattende utskifting av eldre kjettinger. Utmattingsbrudd på ankerkjettinger skyldes at kjettingen har vært for lenge i bruk, eller at den har vært utsatt for skade - eksempelvis løse stolper.

I så måte har også nyere kjettinger fått brudd. Inspeksjonene og reparasjonene i forbindelse med sertifisering og resertifisering er avgjørende for at kjettingen skal tilfredsstille gjeldende kvalitetskrav. Petroleumstilsynet har i år innskjerpet kravene til inspeksjon av kjetting som er mer enn 20 år gammel.

Sjakler
Ptil registrerer omtrent like mange brudd i sjakler som i kjettingløkker, og begge typer brudd gir utilsiktet avdrift. Siden antallet sjakler er lite i forhold kjettingløkker, har hver enkelt sjakkel en vesentlig høyere bruddfrekvens enn kjettingløkkene. Vi mener at det må vises særlig oppmerksomhet ved valg av sjakler, og ved vurdering av sjaklenes tilstand. Ptil ser positivt på at antallet sjakler nå skal begrenses.

Fibertau
Bruk av fibertau i ankerlinene kan i enkelte tilfeller være både sikkerhetsmessig og operasjonelt gunstig. Fibertau har derimot vist seg å være svært sårbare for kontakt med stålwirer. Ptil mener aktivitetene må tilrettelegges bedre, slik at det blir tatt hensyn til fiberlinenes sårbarhet.

Ankerholdekraft
Før et anker tas i bruk på en lokasjon, blir ankeret prøvebelastet. Prøvelasten har i flere år vært for lav - med den følge at anker har dregget. Erfaringer har vist at dregging av anker kan medføre brudd i nabolinen. Ofte blir boreinnretninger forankret i områder med mange undervannsinnretninger, slik at dregging kan skade andre innretninger.

Prøvelastene har økt, og det har ikke vært registrert hendelser med dregging av anker det siste året. Det er positivt at det nå blir utført analyser av konsekvensene av dregging, for å styre risikoen. Kontrollen av at ankeret er satt riktig, er blitt vesentlig bedret.

Standardheving og ansvar
Mange av forankringshendelsene på sokkelen har skjedd når innretningene har vært koblet til brønnen, eller har ligget inntil en annen innretning. Utstyret på innretningene er rederens ansvar, og følges opp gjennom SUT-ordningen. De stedsspesifikke vurderingene er operatørens ansvar, og følges opp gjennom samtykker.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Odd Rune Skilbrei

For pressehenvendelser:
Kristin Hoffmann, pressekontakt
Telefon: 51 87 62 19
E-post: