Gå til hovedinnhold

Barrierebevissthet

I petroleumsvirksomheten er det et potensial for storulykker med store negative konsekvenser både for mennesker, miljø og materielle verdier. Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte for å redusere risikoen for storulykker så langt som praktisk mulig.


- Industrien, myndighetene og forsknings- og utviklingsmiljøene må stadig minnes om nødvendigheten av å alltid ha oppmerksomhet mot forebygging av storulykker, sier Torleif Husebø, fagleder innen prosessintegritet i Ptil.

Gjennom Ptils tilsynsvirksomhet, ikke minst ved gransking av hendelser, avdekkes ofte manglende risikoforståelse og brudd på barrierer som viktige årsaksfaktorer.

- Kritikken rammer både ledelsen og den spisse enden, og går ofte på mangelfull forståelse av helhet og kompleksitet og manglende engasjement, sier Husebø.

- Barrierekontroll og god risikoforståelse er også meget viktig når det gjennomføres modifikasjoner samtidig som produksjonen pågår, tilføyer han.

Sannsynlighet og konsekvens
Med begrepet barriere menes tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hver for seg, eller i samspill, skal hindre eller bryte spesifiserte, uønskede hendelsesforløp. Barrierer kan være både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende.

Teknisk og operasjonell sikkerhet er blant Ptils fem høyest prioriterte innsatsområder for 2009.

- Dette er et signal om at industrien skal videreutvikle systemer og forståelse for barrierestyring. Parallelt skal Ptil stadig vektlegge å utvikle egen kompetanse på området, påpeker Husebø.

Av Ole-Johan Faret