Gå til hovedinnhold

Bare to innretninger har sliskelivbåter

Foreløpig oversikt tyder på at bare Veslefrikk B og Kristin, som begge er operert av Statoil, har såkalte sliskelivbåter av den aktuelle typen på norsk sokkel. Statoil har nå redegjort for kompenserende tiltak. Tiltakene medfører blant annet nedbemanning av personell på Kristin.


Oppfølgingen av situasjonen med sliskelivbåter har sammenheng med en planlagt test av livbåtene på Veslefrikk B 21. juni i år, da én av båtene ble til dels sterkt skadet.

Lenke:
Tidligere omtale av saken på Ptils nettsted

På bakgrunn av hendelsen på Veslefrikk B, tok Petroleumstilsynet (Ptil) initiativ til å skaffe oversikt over hvor mange innretninger på sokkelen som har fritt fall-livbåter produsert av Umoe-Schat-Harding. Oversikten vi ba om, gjaldt både for sliskebåter (FF 1000 S) og drop-livbåter (FF 1000 D).

I løpet av tirsdag 12. juli fikk tilsynet utarbeidet en oversikt som tyder på at bare Veslefrikk B og Kristin benytter sliskelivbåter, mens det i tillegg fins 21 Umoe-Schat-Harding drop-livbåter på sokkelen - fordelt på de sju innretningene Kvitebjørn, Troll C, West Venture, Visund, Oseberg Sør, Valhall og Ekofisk 2/4.

Per i dag er det intet som tyder på at drop-livbåtene har feil eller mangler. Det er derfor ikke igangsatt umiddelbare tiltak i forhold til de sju innretningene som benytter disse. Det skal likevel gjøres en ny gjennomgang av denne båttypen for å verifisere godheten av drop-livbåtene.

Kompenserende tiltak
Problemet med sliskelivbåtene medfører behov for kompenserende tiltak på Veslefrikk B for å kunne drive normal produksjon og på Kristin for å fortsette forberedelsene til oppstart av feltet. Kristin er per i dag ikke produserende.

Veslefrikk B:
Veslefrikk B har i tillegg til sliskebåtene konvensjonelle livbåter. Disse inngår per i dag som en del av beredskapen på innretningen. For å kompensere for bortfallet av sliskebåtene, drives Veslefrikk B nå med redusert bemanning (maksimum 85 personer). I tillegg er det innført værbegrensninger og klare aktivitetsrestriksjoner.

Kristin:
Når det gjelder Kristin, har Statoil i dag, 13. juli, overfor Ptil gjort rede for kompenserende tiltak på bakgrunn av at de tre sliskelivbåtene midlertidig tas ut av operasjon.

Tiltakene går ut på å nedbemanne fra 125 til 27 personer. Dette tilsvarer sikkerhetsbemanningen om bord. Evakueringsplanen for de 27 gjenværende omfatter redusert mobiliseringstid for SAR-helikopteret fra Heidrun og styrking av marin radarovervåkning i tilfelle fartøy på kollisjonskurs. I tillegg ligger beredskapsfartøyet Ocean Fighter stasjonert ved innretningen som en forhøyet føre-var- og beredskapsfunksjon.

Dette er tiltak Ptil vurderer som tilfredsstillende.

I følge Statoils redegjørelse overfor Ptil vil nedbemanningen av Kristin starte umiddelbart. Operatøren regner med å være nede på minimumsbemanning på innretningen i løpet av fredag 15.7.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064