Gå til hovedinnhold

Avlyst: Seminar 4. juni om biologiske eksponeringsindikatorer

Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien arrangerer et oppfølgingsseminar om biologisk overvåkning av kjemisk eksponering torsdag 4. juni. Seminaret, som holdes i Folkets Hus i Oslo, er en av flere aktiviteter som pågår innen området kjemisk arbeidsmiljø.


I biologisk overvåking av eksponering brukes markører fra menneskevev som blod, hår, negler, urin og også utåndningsluft. Seminaret 4. juni tar utgangspunkt i praktisk bruk av slike markører, men utdyper også etiske og juridiske sider når man skal dette i bruk. Se lenke til program og påmelding i høyre spalte.

Det første seminaret om dette temaet ble avholdt hos Petroleumstilsynet, og dekket hovedsakelig kjemisk/tekniske aspekter om bruken.

Søkelys på kjemisk arbeidsmiljø
Kjemisk arbeidsmiljø har i flere år hatt stor oppmerksomhet, blant annet som følge av at personer kan ha fått langtidsskader som følge av eksponering for kjemikalier tilbake i tid.

En viktig milepæl ble nådd i juni 2007, da Petroleumstilsynet overleverte rapporten ”Kjemisk arbeidsmiljø offshore” til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Rapporten, som var et resultat av et flerårig prosjekt der partene i industrien og sentrale fagmiljøer deltok, pekte på flere områder hvor det er behov for å avklare eksponerings- og risikoforhold.

Statsråd utfordret industrien
I forbindelse med at Ptil-rapporten ble overlevert AID, inviterte daværende AID-statsråd Bjarne Håkon Hanssen partene i industrien til et møte. Der tok Oljeindustriens Landsforening (OLF) ansvaret for å lede arbeidet med å dekke kunnskapshull om nåværende kjemikalieeksponering.

Prosjektet ”Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien” ble dermed etablert med mål om å gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjon, beskrive og tette igjen kunnskapshull og bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risikoene rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren.

Petroleumstilsynet er observatør i industriprosjektet, og har en aktiv oppfølging av de ulike aktivitetene som pågår.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Anne Mette Eide
E-post: Anne.Mette.Eide@ptil.no