Gå til hovedinnhold

Avhandling om levetidsforlengelse av eksisterende offshorekonstruksjoner

Sjefingeniør i Petroleumstilsynet, Gerhard Ersdal (bildet) har disputert for graden Doktor Ingeniør ved Universitetet i Stavanger med en avhandling om levetidsforlengelse av eksisterende offshorekonstruksjoner.


Tema for prøveforelesningen, som ble gjennomført 24. januar, var "Gas production and Transport in the arctic environment of the Barents Sea".

Sprekkvekst og innsynking
Ersdals arbeid tar for seg mulighetene for levetidsforlengelse av eldre konstruksjoner benyttet i petroleumsvirksomheten, eksemplifisert ved bunnfaste stålfagverksinnretninger, såkalte jacket-innretninger. Avhandlingen inneholder en gjennomgang av eksisterende regler og standarder for slik levetidsforlengelse, og gir bidrag til videre utvikling av slike standarder.

Problemstillingen ved levetidsforlengelse av eldre konstruksjoner er at de ikke skal representere økt risiko for helse, miljø og økonomi, samtidig som de kan oppleve nedbrytning som sprekkvekst på grunn av vekslende last og korrosjon.

I tillegg opplever flere felt innsynking av havbunnen som følge av utvinning av olje og gass, noe som øker muligheten for at store bølger slår opp i dekket. Dette vil medføre større belastning på konstruksjonen. Dette ser vi eksempelvis på Ekofisk- og Valhalfeltene.

Simuleringsprogram
Ersdal har som en del av doktorgradsarbeidet bygget opp et simuleringsprogram. Hensikten med dette er å kunne vurdere sprekkvekst som resultat av varierende belastning, og overbelastning av konstruksjonen som resultat av at konstruksjonsdeler svikter. Dersom sprekkveksten har vært stor i en konstruksjonsdel, er det sett på konstruksjonens styrke uten at denne konstruksjonsdelen er tatt med.

I simuleringsprogrammet er det gjort en statistisk simulering av sannsynligheten for at den gjenværende konstruksjonen tåler belastning fra store bølger.

Simuleringen inkluderer at havbunnen synker inn over tid, noe som øker sannsynligheten for bølger i dekket og dermed økt belastning.

Ersdal har videre sett på parametere som er viktig for sikkerheten av en plattform, og hvilke verdi disse parametrene bør ha for at plattformen kan brukes lenger. Disse parametrene inkluderer konstruksjonens styrke, hvor høyt plattformdekket er over havoverflaten og konstruksjonens evne til å tåle at enkeltdeler skades.

Ersdal har videre sett på hvordan en kan bruke risikoanalyser til å gjøre beslutninger om hvorvidt konstruksjoner kan brukes lenger enn opprinnelig planlagt. De beslutningsmetoder som her brukes er vurdert opp i mot etiske teorier.

Det konkluderes med at etiske dilemmaer mellom økonomi og sikkerhet blir gjemt bort i enkelte beslutningsmetoder. Ersdal argumenterer for at en må velge beslutningsmetoder hvor disse etiske dilemmaer kommer tydelig frem.

Avhandlingen har tittelen "Assessment of existing offshore structures for life extension". Arbeidet er utført ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og finansiert med støtte fra Petroleumstilsynet.

Gerhard Ersdal er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (1991), nå Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet. Han er ansatt som sjefingeniør ved Petroleumstilsynet.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
pressekontakt
Telefon: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no