Gå til hovedinnhold

Arbeidstid påvirker både helsetilstand og sikkerhetsnivå

Skiftordninger, overtid, samsoving, eksponeringstid og restitusjon og hvile er alle faktorer som påvirker arbeidsmiljøet, sikkerhetsnivå og den enkeltes helse. - Petroleumstilsynets mål er å få partene til å innlemme blant annet arbeidstid i sine HMS-vurderinger som en viktig rammebetingelse, sier Eva Hølmebakk, som skal holde innlegg om temaet på en HMS-konferanse 5. mai.


- Dette er et komplekst tema med mange ulike interesser hvor det kontinuerlig jobbes med å forstå og håndtere effektene av arbeidstid. Men partene kan bli enda flinkere til å bruke eksisterende kunnskap og data på området i sine HMS-vurderinger, understreker Hølmebakk.

Ansattes egne opplevelser
Under Safes HMS-konferanse 5. og 6. mai i Sandnes om helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering skal Hølmebakk presentere relevante resultater fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

RNNP har som en hovedmålsetning å få en omforent forståelse av hvilke faktorer som påvirker risikoen både for den enkeltes helse og for sikkerheten i virksomheten.

- Vi setter søkelyset på faktorer som påvirker helse- og sikkerhetsforhold. I RNNP-sammenheng er spørreskjemaundersøkelsen (se lenke i høyre spalte) som gjennomføres annethvert år blant alle ansatte offshore og på landanlegg spesielt interessante, sier Hølmebakk.

Spørreskjemaundersøkelsen ble sist gjennomført i begynnelsen av 2008 (se lenke i høyre spalte).

- En observasjon fra denne undersøkelsen er at mange ansatte som svarer at de ofte må samsove, også svarer at de ikke føler seg tilstrekkelig uthvilt når de er på jobb. Samtidig vet vi at risikoen for feilhandlinger øker hvis man kommer trøtt på jobb, sier Hølmebakk.

En virksomhet - mange virkeligheter
Spørreskjemaundersøkelsene som er gjennomført bekrefter også at vi må forholde oss til mange ”virkeligheter”:

 Ansettelsesforhold (fast ansatt eller innleid, ansatt i operatørselskap eller entreprenørselskap etc), arbeidsfelt, arbeidssted (til havs eller på landanlegg) innebærer ulike utfordringer, interesser og behov. Dette påvirker igjen arbeidstidens effekt på HMS-tilstanden.

- Vi ser blant annet at det i løpet av årene hvor undersøkelsen har blitt gjennomført har vært en klar positiv trend på sokkelen om å få sove alene på lugaren. Denne nedgangen har dessverre ikke ført til noen utjevning av den store forskjellen det er mellom operatøransatte og entreprenøransatte i hvem som fremdeles må dele rom.

- For ansatte på landanlegg opplyser imidlertid flere operatøransatte enn entreprenøransatte at de opplever arbeidstiden som belastende. Dette skyldes nok at det er operatøransatte som hovedsakelig går i helkontinuerlige skift, for eksempel 14 dager dag – 14 dager kveld – 14 dager natt , mens entreprenøransatte på landanlegg i større grad jobber på dagtid, sier Hølmebakk.

Slukker kunnskapstørsten
Petroleumstilsynet har i flere år jobbet for å få frem mer kunnskap om HMS-konsekvenser av arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten, og har blant annet gjennomført et prosjekt i samarbeid med partene, Arbeidstilsynet og nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer for å oppsummere kunnskapsstatus og -hull.

Det er også i gangsatt forskningsprosjekter under Norges Forskningsråds Petromaksprogram innen HMS som skal kartlegge konsekvenser for helse og utstøting som følge av arbeidstidsrelaterte faktorer på lengre sikt. Prosjektene gjennomføres av Statens Arbeidsmiljøinstitutt og Universitet i Bergen i samarbeid.

Resultatene av langtidsstudier knyttet til HMS-konsekvenser ved ulike arbeidstidsordninger vil være viktige både for industrien og myndigheter for å kunne foreta nødvendig vurderinger av de ordningene som benyttes, understreker Hølmebakk.


 

,
E-post: |