Gå til hovedinnhold

Alvorlige mangler avdekket i gransking av oljeutslipp fra Statfjord A

Manglende ansvarsplassering, mangelfull risikoforståelse og mangler ved utformingen av lastesystemet var blant de bakenforliggende årsakene til bruddet i lasteslangen på StatoilHydro-opererte Statfjord A, 12. desember i fjor. Det viser granskingsrapporten fra Petroleumstilsynet (Ptil), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket.


StatoilHydro får varsel om pålegg etter oljeutslippet, som er det nest største i norsk petroleumshistorie. Bruddet i lasteslangen førte til at 4400 kubikkmeter råolje ble pumpet i sjøen. Varselet omhandler å vurdere samtlige observasjoner i rapporten, og identifisere forslag til konkrete forbedringer med tidsplaner for gjennomføring.

Flere avvik
Ptil, SFT og Kystverket har nå avsluttet granskingen, og avdekket flere avvik fra helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket i deler av styringssystemet til StatoilHydro. Dette ser myndighetene alvorlig på.

Mangelfull forståelse av situasjonen
Utslippet ble først oppdaget da det ble tilstrekkelig dagslys til å observere oljen på sjøen. Dette skyldtes mangelfulle systemer for å oppdage unormale tilstander, eller hindre og begrense konsekvensene.

Barrierer svekket
Granskingsrapporten slår fast at barrierer* som kunne ha forhindret hendelsen har vært svekket over lengre tid, uten at det var gjennomført tiltak.

Ansvaret for lastesystemet er lagt til flere forretningsområder i StatoilHydro. En slik organisering krever at ledelsen sikrer helhetlig styring og koordinerer aktiviteter på tvers av organisasjonsenhetene. Også oppfølgingen av tiltak etter en tilsvarende hendelse i 2004, er mangelfull.
 
Marine undersøkelser
Det er så langt ikke påvist skader på marint miljø som følge av utslippet. Det er satt i verk en rekke undersøkelser i etterkant, men resultatene fra disse foreligger ikke fullt ut. Endelig oversikt over eventuelle miljøkonsekvenser vil ikke foreligge før resultatene av disse undersøkelsene foreligger.

De direkte årsakene til slangebruddet var hurtig oppbygging av trykk større enn det lasteslangen var dimensjonert for.

Granskingsrapporten fra Ptil, SFT og Kystverket oppsummerer hendelsens forløp og bakenforliggende årsaker i:

Manglende mobilisering av beredskap
Beredskapsorganisasjonen ble ikke mobilisert, selv om StatoilHydro hadde tilstrekkelig informasjon til å iverksette beredskapstiltak kort tid etter mottak av melding om olje på sjøen. Manglende og forsinket beredskapsmobilisering tyder på mangelfull risikoforståelse av situasjonen. Varsling av hendelsen til myndighetene ble gjennomført seinere enn det regelverket krever.

• Mangelfull organisering og beskrivelse av ansvar
Manglende ansvar for lastesystem i StatoilHydro for lengre perioder har medvirket til at en samlet vurdering av lastesystemet ikke er gjennomført. Kritiske forhold ved å ha delt ansvar for lastesystem er ikke i tilstrekkelig grad blitt identifisert av StatoilHydro.

Manglende risikoforståelse og robusthet
Endringer på lastesystemet er foretatt uten at analyse av risiko for helheten til lastesystemet er gjennomført. I lengre perioder har det tekniske system- og fagansvaret for lastesystemene i Statfjords driftsorganisasjon ikke vært avklart.  Mangelfull robusthet (i lasteslangen) er en følge av at både slangetype er skiftet ut og slangedimensjon endret.

Mangelfull styring med endringer
Det er påvist mangelfull styring av tekniske endringer utført på både lasteslangen og utstyr på tankfartøyet.

Mangelfull styring av vedlikehold
De etablerte inspeksjonsrutinene sikret ikke at begynnende slitasjeskade på hydraulikkslangen ble oppdaget. Manglefull styring av vedlikeholdet har blant annet ført til at utskiftingsprogram ikke er blitt fulgt opp, og at blant annet slitasjeskader på hydraulikkslange ikke er blitt avdekket.

21.desember i fjor ga Ptil pålegg om at StatoilHydro startet planlegging og gjennomføring av undersøkelse av den brutte slangen. Dette pålegget har StatoilHydro etterkommet.

Politiet i Stavanger etterforsker hendelsen.

Varsel om pålegg

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og
rammeforskriftens §5 om ansvar etter denne forskrift, jf. rammeforskriftens § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å vurdere samtlige observasjoner i rapportens kap 6 opp mot eget styringssystem. Gjennomgangen skal:

1. Avklare ansvarsforhold i involverte enheter samt grensesnitt mellom enheter for det totale lastesystem. Dette skal inkludere ansvarsforhold ved gjennomføring av lasteoperasjoner.
2. Identifisere svakheter i utarbeidelse, implementering og etterlevelse av relevant styrende dokumentasjon.
3. Identifisere forslag til konkrete forbedringer med forpliktende tidsplaner for
gjennomføring.

Frist for å gjennomføre pålegget settes til 1. juni 2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

10. januar i år skjedde en hendelse på Draugenfeltet under lasting med lasteskipet Navion Scandia. Denne har flere likhetstrekk med hendelsen på Statfjord.
Ptils gransking av Draugen-hendelsen - som også omfatter Teekay - er nå i avsluttende fase, og vil bli offentliggjort over påske.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.


Kontaktpersoner:

Petroleumstilsynet: Pressetalskvinne Inger Anda
mobil: 970 54 064, e-post: inger.anda@ptil.no
• SFT: Avdelingsdirektør Signe Nåmdal
telefon: 22 57 35 36, mobil: 415 45 228, e-post: signe.namdal@sft.no
SFT: Sjefingeniør Per Antonsen
telefon: 22 57 34 06, mobil: 994 40 391, e-post: per.antonsen@sft.no
Kystverket: Beredskapsdirektør Johan Marius Ly
mobil 957 09 335, e-post: johan-marius.ly@kystverket.no
• Kystverket: Seniorrådgiver Ottar Longva
mobil: 906 39 295, e-post: ottar.longva@kystverket.no