Gå til hovedinnhold

Aldring og utstøting

Aldring og utstøting av ansatte har lenge vært en spesiell utfordring for petroleumsvirksomheten, blant annet med bakgrunn i økende gjennomsnittsalder og krevende arbeidsmiljøforhold i en næring preget av stor omstilling. Forskning har nå bidratt til endret syn på sammenhengen mellom arbeid, læring og aldring.


Risikonivåprosjektet har gjennom flere år tegnet et nyansert bilde av risikoen i virksomheten - og av virkeligheten arbeidstakerne i denne industrien befinner seg i. Prosjektet har også bidratt til å identifisere sårbarhet og slitasje på enkeltmennesker og utsatte grupper.

I stadig sterkere grad understrekes det i den offentlige debatten at kompetanse, erfaring og motivasjon er langt viktigere enn biologisk alder. Forskere peker på at negative forventninger påvirker både selvbilde og omgivelsenes bilde av eldre arbeidstakere. Men bildet er sammensatt.

Kompetansesikring
Stortingsmelding nr 7 (2001-2002) om Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i petroleumsnæringen tok for seg sammenhenger mellom alder og fysisk styrke, alder og restitusjons- og søvnforhold og alderens konsekvenser for helse, sikkerhet og ansettelsesforhold. De økonomiske og velferdsmessige kostnadene av utviklingen hadde da vært et sentralt politisk tema i flere år.

Regelverkets krav om tilrettelegging av arbeidet for alle som trenger det, og beskyttelse av ansattes helse i alle faser, skulle ivaretas for å mobilisere og motivere til meningsfylt arbeid for fl est mulig. I petroleumsvirksomheten så man for noen år siden at stadig fl ere gikk ut av arbeidslivet før reell pensjonsalder. Sokkelvirksomheten var også i en særstilling ved at mulighetene for tilrettelegging for mennesker med redusert funksjonsevne var mer begrenset enn i landbasert virksomhet.

Samtidig viste ny kunnskap at arbeidstakerne på sokkelen eksponeres for en del arbeidsmiljøforhold som gjør dem sårbare for tidlig utstøting.

På denne bakgrunn oppfordret Petroleumstilsynet (Ptil) næringen om å starte et prosjekt som kunne bidra til å løse utfordringene.

- Vi hadde en situasjon der vi så at noe måtte gjøres for å bedre de ansattes behov for helsebeskyttelse, uavhengig av alder og ansettelsesforhold, sier fagdirektør i Ptil, Øyvind Tuntland.

- Samtidig så vi en økende erkjennelse i næringen av at tiltak måtte iverksettes for å sikre selskapenes behov for kompetent arbeidskraft i årene framover.

Aldring og helse
Partene i oljenæringen tok utfordringen fra myndighetene og etablerte i 2001 samarbeidsprosjektet Aldring og helse.

Prosjektet var et brukerstyrt innovasjonsprosjekt, fi nansiert av deltakerbedriftene og Norges forskningsråd. Det ble ledet av en styringsgruppe med representanter for de største sammenslutningene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med Ptil som observatør.

Intensjonene med prosjektet var blant annet å få ned sykefraværet og antall uføre, gjøre arbeidslivet mer attraktivt for seniorene og sikre at ansatte bevarer helse og arbeidsevne.

Forskere ved forskningsmiljøet Iris i Stavanger ble pådrivere i et omfattende arbeid med konferanser og kunnskapsinnhenting i første fase av prosjektet. I neste omgang ble utvalgte bedrifter og partene involvert i konkrete problemløsninger på den enkelte arbeidsplass gjennom følgeforskning. Visjonen som partene stilte seg bak, var at ansatte på sokkelen skal ønske å jobbe og at de skal ha både evne og helse til å stå i arbeid fram til oppnådd pensjonsalder.

Livslang læring
Erfaringene med prosjektet ble oppsummert av Iris i 2007. De viktigste konklusjonene er at deltakelse i følgeforskningen i seg selv har økt bevisstheten, kunnskapen og nytenkingen i selskapene, og at dette har ført til endret syn på sammenhengen mellom arbeid, aldring og læring. En annen konklusjon er at opplæring og nye arbeidsoppgaver gir nye karrieremuligheter for eldre arbeidstakere. Som i de fl este andre prosesser, erkjente man også her at ledelsesstøtte og -forankring er helt avgjørende for suksess.

Næringens ansvar
- Ptil ser positivt på det arbeidet som er nedlagt gjennom dette mangeårige prosjektet, sier Tuntland.

- Som tilsynsmyndighet ønsker vi å være pådriver for kontinuerlig og kritisk oppfølging av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet for de ansatte.

- Det er imidlertid næringen selv og den enkelte aktør som må være garantist for forsvarlig virksomhet gjennom helhetlig styring og nødvendig kompetanse og kapasitet, understreker han.