Gå til hovedinnhold

Aldring og levetidsforlengelse

Teknisk og operasjonell integritet ved levetidsforlengelse inngår som en av fem hovedprioriteringer for Ptil i 2008.


Stadig flere innretninger brukes eller planlegges brukt lenger enn den prosjekterte levetid. Denne utviklingen er en sikkerhetsmessig utfordring. Det er derfor et prioritert område for Petroleumstilsynet å få bedre innsikt i risikofaktorer som påvirker sikkerheten ved fortsatt drift på eldre innretninger og rørledninger. Både Petroleumstilsynet og industrien har igangsatt en rekke aktiviteter knyttet til aldring og levetidsforlengelse på norsk sokkel.

Felles norsk-britisk fremstøt
1.4.2003 sendte norske myndigheter i samarbeid med britiske myndigheter (HSE) ut likelydende brev til næringen i de to land, hvor en ber eiere av halvt nedsenkbare, flyttbare innretninger gjennomgå den tekniske integriteten av innretningen, målt mot dagens regelverkskrav. Dette medførte at eierne av innretningene identifiserte avvik og iverksatte tiltak. Ut fra disse gode erfaringene har norske myndigheter sendt ut et tilsvarende likelydende brev angående oppjekkbare innretninger for å oppnå forbedringer også for disse.

Det finnes i dag svært få internasjonalt anerkjente industrinormer for å bedømme levetidsforlengelse, og det er lite ensartet nasjonal og internasjonal praksis på dette området. For å bekrefte at innretningene tilfredsstiller gjeldende HMS-regler bruker derfor næringen og myndighetene mye ressurser på saksbehandling av forlenget levetid.

Ny industristandard
Myndighetene har som følge av dette, i samarbeid med næringen og internasjonale myndigheter, tatt initiativ til å utvikle bedre metoder for inspeksjonsplanlegging, samt å få etablert kriterier for skrapning av innretninger.Ptil følger opp industriens eget arbeid med å utvikle gode standarder og retningslinjer for levetidsforlengelse.

Ptil vil i tillegg fortsette å gjennomføre tilsyn som kan øke næringens kompetanse om aldringsspørsmål, og samtidig vurdere behov for å utvikle regelverket. Tilsynet følger samtidig opp operatørenes beslutningsprosesser, og legger vekt på å ha en effektiv behandling av søknader om samtykke til forlenget levetid.