Gå til hovedinnhold

Aldring, helse og utstøting: Gammel og god

Sikkerhetsforums årskonferanse 2003 fikk presentert to forskningsprosjekt - med ulikt mandat og mål, men som begge kretser om samme sentrale spørsmål: Hva må til for at sokkelarbeideren skal beholde god helse og kunne stå i jobb fram til pensjonsalder?


Prosjektet Aldring og helse på sokkelen, initiert av oljeindustrien selv, har som mål å kartlegge tiltak som må settes i verk for at de ansatte skal ha mulighet til, evne til, og selv ønske å arbeide fram til pensjonsalderen.

11 bedrifter er direkte med i tiltaksfasen, hvor de selv skal vurdere, utvikle og gjennomføre tiltak som kan redusere førtidspensjoneringen, få ned sykefravær og uførerate, motvirke effekten av den høye gjennomsnittsalderen i oljeindustrien og sørge for at ansatte i alle aldre bevarer god helse og arbeidsevne.

Tiltaksfasen startet i desember 2002. Nå skal bedriftene ha levert inn rapporter med funn, tiltak og resultat og denne uken starter den partssammensatte styringsgruppen arbeidet med å gjennomgå og drøfte rapportene.

De endelige, og samordnede, resultatene skal siden fungere som en verktøykasse
eller idebank for andre bedrifter som ønsker å ta tak i problemområdet aldring og helse på norsk sokkel.

Prosjektet løper ut år 2004, kanskje inn i 2005. Sikkerhetsforum er referansegruppe for dette prosjektet.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har i tillegg satt ned en Nasjonal arbeidsgruppe for utredning av utstøtning i offshorevirksomheten. Gruppen ledes av Stein Knardahl, forskningssjef ved Statens forskningsmiljøinstitutt, STAMI.

Denne arbeidsgruppen har direkte tilknytning til prosjektet Aldring og helse på sokkelen, men vil i tillegg til konkrete forhold på arbeidsplassen også fokusere på overordnede og rammesettende forhold.