Gå til hovedinnhold

A/S Norske Shell får pålegg etter gransking av oljeutslipp på Draugen

I forbindelse med lasting av olje fra Draugen til tankfartøyet Navion Scandia den 10.1.2008 ble lasteslangen brutt. Dette førte til akutt utslipp av om lag 6 m3 olje til sjø. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen og gitt A/S Norske Shell (Shell) pålegg som tidligere varslet.


Lenke: Varsel om pålegg etter gransking av oljeutslipp på Draugen

Vi har gitt varsel om pålegg til Shell den 3.4.2008 og har nå i overensstemmelse med varslet gitt følgende pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første og andre ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges A/S Norske Shell å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets styring av lasteoperasjoner.

Shell skal også vurdere om det er andre relevante forhold enn de som er beskrevet i vedlagte rapport som bør danne grunnlag for dette forbedringsarbeidet.

Frist for å gjennomføre pålegget settes til 1.7.2008. Vi skal ha melding når pålegget vurderes å være etterkommet.

Også Teekay Shipping Norway AS  (Teekay) har fått pålegg etter oljeutslipp (Draugen og Statfjord).

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064