Gå til hovedinnhold

4500 har tatt regelverksutdanning

Opplæringsprosjektet RVK (Regelverkskompetanse for petroleumsindustrien) skal bidra til økt kunnskap om - og bevissthet rundt regelverket som omhandler helse, miljø og sikkerhet. Siden oppstart høsten 2001 har drøyt 4500 gått på RVK-kurs, og deltaker


1. januar 2002 trådte det nye HMS-regelverket for sokkelen i kraft. For å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt helse, miljø og sikkerhet, tok Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norges Rederiforbund imot utfordringen fra Oljedirektoratet og startet dette opplæringsprosjektet, som har fått navnet RVK (Regelverkskompetanse).

Hensikten er både å gi opplæring i regelverket og introdusere en ny opplæringsform.

HMS-regelverket for norsk sokkel er utviklet gjennom et unikt samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Regelverkskompetanseprosjektet (RVK) viderefører dette prinsippet.

Innholdet i kurset er et resultat av et omfattende arbeid der partene satt seg rundt samme bord og diskutert hvordan det nye regelverket bør kunne forstås og praktiseres fra både myndighetenes og brukernes side.

Myndighetene deltar i satsingen ved Oljedirektoratet, Statens Forurensingstilsyn og Helsetilsynet. Fra arbeidstakersiden er LO Industri/NOPEF, Oljearbeidernes Fellessammenslutning og Lederne med.

Handelshøyskolen BI er ansvarlig for å tilrettelegge det pedagogiske opplegget og administrere opplæringspakken, som på sikt vil bli normert etter BIs vekttallssystem.

Målsetninger med programmet er å gi deltagerne en inngående kjennskap til HMS-regelverkets struktur og innhold, samt eksempler på praktiseringen av dette.

I tillegg skal opplæringen gi aktuelle målgrupper en fordypning i aktiv bruk av regelverket for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS, økonomi og andre verdier.

Grunnkurset er utgangspunktet for undervisningsprogrammet. I tillegg blir det arrangert påbyggingskurs som skal være skreddersydd for ulike målgrupper.

I dag tilbys det kurs i boring og brønn, utbyggingsprosjekter og modifikasjoner og drift og vedlikehold. BI har også lagt til rette for at det foreligger et eget Bachelorprogram på 10 vekttall i HMS – der disse kursene danner basis.

RVK-kursene skal også være en arena for utvikling av syn på og erfaringer med sokkelregelverket – blant annet som følge av en bredt sammensatte grupper av kursdeltagere.

Ifølge prosjektkoordinator for RVK, Ingvil Smines Josdal, har det vært viktig å tilpasse opplæringsprogrammet til en bred målgruppe. Opplæringsprogrammene er ment å ha relevans for alle som direkte eller indirekte må forholde seg til HMS og det nye regelverket for norsk sokkel.

- HMS- regelverket omhandler alt utenom konsesjonsrettslige og fiskale eller skatterettslige forhold. Med andre ord vil stort sett alle som arbeider i petroleumsindustrien ha nytte av å kjenne til et så sentralt og viktig regelverk, sier Josdal.

Deltakere
REGELVERK PÅ SKOLEBENKEN: Hilde Gillestad, Norsk Hydro (nærmest); Aina Eltervåg, Pride; Bjørn Birkeland, BP og Thore Hauptmann, Schlumberger fikk denne uken en to-dagers innføring i HMS-regelverket for petroleumsindustrien.
Foto: Øyvind Midttun

Kursdeltakerne har vidt forskjellig bakgrunn, forteller kursansvarlig Bjørn Arvesen.

- Mange av deltakerne arbeider offshore eller som ingeniører i bore- og brønnmiljøene. Men vi har også undervist andre personellgrupper, blant annet innen forpleining. Flere av selskapene i industrien har pålagt alle sine ansatte å gå på RVK-kurs, sier Arvesen, som tidligere har vært ansatt i Statoil og Oljedirektoratet.

Magne Ognedal, direktør for Oppfølging i Oljedirektoratet, mener RVK-prosjektet er et svært viktig bidrag til nødvendig regelverksforståelse i petroleumsnæringen, og anser samtidig prosjektet for å være en naturlig videreføring av tre-parts samarbeidet om HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

- Over tid så Oljedirektoratet at regelverkskunnskapen i industrien var svært mangelfull. Dette kom også klart fram de to utvalgsrapportene fra "Lenning"- og "Ognedalsutvalgene" som i sin tid ble nedsatt for henholdsvis å identifisere særnorske krav i sikkerhetsregelverket i forhold til britisk sokkel, og for å identifisere årsaker til ulik fortolkning og praktisering av regelverket. Det ville være helt umulig å få til en etterlevelse av det nye regelverket uten opplæring, både i forhold til filosofien bak regelverket og fortolkning og bruk av dette.

- OD tok opp problemet med OLF og foreslo at OLF, som ansvarlig næringslivsorganisasjon etablerte et opplæringstilbud. I denne sammenheng tilbød OD seg å være bidragsyter. Heldigvis tok OLF imot utfordringen på en svært positiv måte – og resultatet ser vi nå gjennom RVK-prosjektet, sier Ognedal.


DRØFTER VEIER VIDERE: Kurstilbudet vokser stadig, og BI kan snart tilby et vekttallsgivende kurs innen regelverkskompetanse. Her diskuterer ODs Anders Toft (fra venstre) og Ingrid E. Årstad erfaringer og utfordringer med Per Willy Hetland og Ingvil Smines Josdal fra BI/RVK.
Foto: Øyvind Midttun