Gå til hovedinnhold

NSOAF - North Sea Offshore Authorities Forum

Vi deltek i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF). Alle nordsjølanda sine myndigheiter med tilsynsansvar for petroleumsverksemda til havs er representert her.


NSOAF logo
NSOAF er kort for North Sea Offshore Authorities Forum.

Målet med forumet er å sikre ein kontinuerlig forbetring av helse, miljø og sikkerheit i petroleumsverksemda i Nordsjøen. NSOAF vart etablert i 1989.

Forumet består av myndigheiter fra følgjande nasjonar (i tillegg til oss):

Medlemmene i NSOAF møtes i eit årleg arbeidsmøte, kor aktivitetar vert summert opp og nye oppgåver initiert og diskutert.

Arbeidet føregår primært gjennom følgjande tre permanente arbeidsgrupper:

Arbeidsgruppe om helse og sikkerhet (NSOAF-HS&E)
Gruppa skal blant anna bidra til:

Arbeidsgruppa arbeider elles med tema kor myndigheitene har felles interesser. 

I løpet av 2015 og 2016 diskuterte arbeidsgruppa felles utfordringar for olje- og gassnæringa i sine respektive land. Utfordringar knytta til sikker drift og vedlikehald av eldre innretningar etter fall i oljepris blei valgt som tema for vidare arbeid og oppfølging.

Dette danna grunnlaget for ein tilsynsserie i 2017 om tema “vedlikehald for sikker drift», med felles grunnlag og spørsmål, tilpassa dei einskilde land sine regelverk og språk. Tilsyna blei deretter gjennomført som ein del av den ordinære tilsynsplanen.

Fellesrapporten beskriv tilsynsserien og oppsummerer funn og læringspunkter. Funn fra tilsyna er presentert i rapporten som god eller dårleg praksis for å indikera forbetringspunkt og mogeleg erfaringsoverføring.

Her kan du lese rapporten om vedlikehald for sikker drift

Arbeidsgruppa om boring og brønn (NSOAF-WWG)
Gruppa skal utveksle informasjon og samarbeide om sikkerheits- og arbeidsmiljøforhold som er relatert til bore- og brønnaktivitetar, brønnintegritet og førebygging av ukontrollert utblåsing.

Aktivitetane til gruppa skal også bidra til kontinuerleg forbetring av sikkerheit og arbeidsmiljø ved boreoperasjonar, brønnoverhalingar og andre brønnrelaterte aktivitetar, samtidig som det vert arbeida for å lette dei administrative byrdene for firma som arbeider på fleire kontinentalsoklar (i Nordsjøområdet).

Nettverk for sikkerheitsopplæring (NSOAF-TG) 
Dette nettverket følgjer opp arbeid for å oppnå gjensidig aksept for krava til sikkerheitsopplæring innan nordsjølanda.

Det er oppnådd semje mellom medlemslanda om kva element i opplæringsprogramma som er gjensidig akseptable, og på kva områder det føreligg forskjellige krav. Resultat fra arbeidet i nettverket vert lagt til grunn for vidare forenkling av opplæringskrava og av ordningane for gjensidig aksept av opplæringsmodular i dei ulike landa.

Nettverk for regelverk 
Gjennom dette nettverket deles informasjon og erfaringer om relevant EU-arbeid blant nordsjølandene, herunder planlagte, foreslåtte og vedtatte rammevilkår og innarbeidingen av EU/EØS-regler i de respektive landene.

Nettverket utveksler også informasjon om det harmoniserte EU/EØS regelverket for å bidra til en ensartet forståelse og håndheving av regelverket blant landene.