Gå til hovedinnhold

Nord

Målet med hovudprioriteringa er at petroleumsverksemda i nordleg del av norsk sokkel skal skje forsvarleg og ta vare på sikkerheita for menneske, miljø og økonomiske verdiar.


Illustrasjon
Nordlege farvatn av norsk sokkel er sensitive og krevjande område som introduserer nye og fleire risikoforhold. Dette må handterast for å drive forsvarleg verksemd.
 
Dei naturgjevne tilhøva på den nordlege delen av sokkelen byr på utfordringar knytt til teknologiske og operasjonelle løysingar, beredskap, logistikk, personleg utstyr og klede, geografi, istilhøve og tilgang på eigna innretningar og utstyr.
 
Petroleumsverksemd i nordområda er ei viktig langsiktig satsing – på norsk og utanlandsk sokkel.
 
Viktige vedtak skal takast om aktivitet i nord i tida som kjem, og Ptil har ei avgjerande rolle i dette.
 
Kva må næringa gjere?

Kva skal Ptil gjere?