Gå til hovedinnhold

Nord

Petroleumsvirksomhet i nordlige farvann av norsk sokkel skal foregå forsvarlig og ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier.


Nordlige farvann av norsk sokkel er sensitive og krevende områder som introduserer nye og flere risikoforhold som må håndteres for å drive forsvarlig virksomhet.

De naturgitte forholdene på den nordlige delen av sokkelen byr på utfordringer knyttet til teknologiske og operasjonelle løsninger, beredskap, logistikk, personlig utstyr/bekledning, geografi, tilgang på rigger og utstyr, kvalitet på rigger, samarbeid om rigger, vinterisering og transportløsninger.

Petroleumsvirksomhet i nordområdene vil øke i årene som kommer – både på norsk og utenlandsk sokkel.  Viktige beslutninger skal tas om aktiviteten i nord i tiden framover, og Ptil har en avgjørende rolle i dette.

Næringen

  • Næringen må ha nødvendig oversikt og kontroll over de viktigste bidragsyterne til risiko for storulykker, skader på det ytre miljø og arbeidsbetinget sykdom og skade knyttet til virksomhet i nord.
  • Selskapene må være proaktive og systematiske i sin kunnskapsutvikling og læring fra forskning, utvikling og erfaring fra operasjoner i nordområdene. Oppmerksomhet må rettes mot tetting av kunnskapshull.
  • Næringen må utvikle og videreutvikle robuste tekniske og operasjonelle løsninger for å opprettholde et forsvarlig sikkerhetsnivå.
  • Samarbeid er nøkkelen til god sikkerhet knyttet til operasjoner i nord. Det må inngås forpliktende og konkret samarbeid mellom selskapene. Bransjeorganisasjonene må jobbe for felles løsninger. Partene må bidra til et godt og velfungerende trepartssamarbeid om utfordringer i nord.

Petroleumstilsynet

  • Vi vil bidra til at næringen arbeider mot en helhetlig og robust tilnærming til utfordringene i nord.
  • Vi stiller strenge krav og har store forventninger til selskapene som skal operere i de klimatisk og geografisk utfordrende nordområdene.
  • Vi vil følge opp at aktørene bidrar til utvikling av ny kunnskap og bedre løsninger for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i nord. Hver enkelt aktør – og næringen samlet - må arbeide for et seriøst, trygt og inkluderende arbeidsliv.
  • Vi vil videreutvikle samarbeidet innenfor vårt myndighetsområde i nord med andre relevante myndigheter. Vi vil også videreutvikle samarbeidet med andre arktiske lands myndigheter.
  • I 2014 vil vi vurdere behov for tilpasninger/oppdateringer i regelverket og følge opp standardiseringsarbeidet for arktiske operasjoner.