Gå til hovedinnhold

Nasjonale og internasjonale avtaler

Overenskomster og avtaler som gjelder samarbeid med både nasjonale og utenlandske myndigheter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet.


NASJONALE AVTALER

Avtaler om faglig bistand

INTERNASJONALE AVTALER
De internasjonale avtalene omfatter

  • transportsystemer for eksport av petroleum fra Norge til andre land
  • felt og innretninger på grenselinjen mellom Storbritannia og Norge.

I tillegg er det inngått avtale med USA for samarbeid på HMS-området.

Overenskomstene er inngått mellom kongeriket Norge og avtalelandene, og omhandler både sikkerhets- og ressursrelaterte forhold. Overenskomstene berører derfor flere etater. 

De internasjonale avtalene (MOU - Memorandum of Understanding) regulerer samarbeidet mellom oss og relevante sikkerhetsmyndigheter i de respektive land. Avtalene omfatter innretninger og aktiviteter.

Overenskomster og avtaler om samarbeid med utenlandske myndigheter (alle lenkene er PDFer):

Belgia
MOU - Franpipe Avtale Transitt
MO - Zeepipe
Overenskomst - Zeepipe

Danmark
MOU- fra Trymfeltet til Harald-innretningen

Frankrike
MOU Franpipe
Overenskomst - Franpipe

Nederland
MOU Transitt

Storbritannia
MOU

Overenskomster:
Frigg - St. Fergus
Endringsoverenskomst
Heimdal - Brae
Norpipe
J Block note
Statfjord - Murchison
Rammeavtale tilknytningsrørledninger
Rammeavtale grensefelt UK

Tyskland
MOU Europipe
MOU Transittrørlednnger
MOU Norpipe
Europipe II - Tilleggsoverenskomst
Europipe - Overenskomst
Norpipe - Overenskomst

USA
Memorandum of understanding, MOU,

Det formelle grunnlaget for samhandling mellom oss og andre lands nasjonale myndigheter
Petroleumsloven § 1-4 første ledd annet punktum gir den internrettslige hjemmel for anvendelse av loven utenfor norsk kontinentalsokkel der det framgår at: ”Loven gjelder også petroleumsvirksomhet i og utenfor riket og norsk kontinentalsokkel når det følger av folkeretten eller av overenskomst med fremmed stat.”

I de tilfeller hvor petroleumsvirksomheten foregår på område hvor annen stat har suverenitet, vil lovens anvendelse være avhengig av overenskomst med denne staten.

Dette gjelder for norske ilandføringsrørledninger lagt på fremmed stats sjø- og landterritorium og gir grunnlag for samhandling mellom myndighetene på vårt myndighetsområde og fordeling av ansvaret når det gjelder tilsyn med aktører som opererer transportsystemer (rørledninger, inklusive boosterplattformer) for hydrokarboner fra Norge til andre land.