Gå til hovedinnhold

Tid for taktskifte. Møtereferat Sikkerhetsforum 13.juni

Nye medlemmer og takk til avtroppende var blant det som stod på agendaen på Sikkerhetsforums møte 13. juni 2013.


Følgende saker ble behandlet:

Introduksjon av nye medlemmer i Sikkerhetsforum:

 • Leder Sikkerhetsforum Anne Myhrvold (Direktør Petroleumstilsynet)
 • Tilsynsdirektør Finn Carlsen (Petroleumstilsynet)
 • Faglig sekretær Gudmund Rydning (Petroleumstilsynet)

Sikkerhetsforums årskonferanse
Tid for taktskifte. Konferansen ble vurdert som meget vellykket. Det var mange gode presentasjoner. Spesiell honnør til Alexandra Bech Gjørv for et meget gripende foredrag.

Saksoppfølging løpende saker:

 • Livbåtsaken: Vanskelig sak med store konsekvenser for både sikkerhet og økonomi. Arbeid pågår vedrørende konsekvensvurderinger.
 • Kjemisk arbeidsmiljø: Likelydende brev sendt ut til næringen. Oppdatert status vil bli gitt høsten 2013.
 • Tap av anker og posisjon: Norges Rederiforbund redegjorde for svak fremdrift. Ny status gis i møtet 21. november.
 • Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP): Kunnskapen om hvilke tiltak som bør iverksettes på bakgrunn av de data som prosjektet har frembrakt må formidles bedre. Sikkerhetsforum har en viktig oppgave å gjøre her.
 • Arbeidstakermedvirkning i lissensmøter: Sikkerhetsforum avventer svar fra departementet.
 • Støyprosjektet: Prosjektet går meget godt.
 • HMS og beredskap i nordområdene: Norsk olje og gass som leder trepartssamarbeidet vedrørende HMS i nordområdene, vil sammenstille en liste for prioritering, iverksetting og lukking av tiltak.
 • Dykkernes helse og ansettelsesforhold: Vi avventer svar fra Helsetilsynet.

Sikkerhetsforums mandat og prioriteringer: Det ble en diskusjon om Sikkehetsforums mandat, prioritering, arbeidsformer og prosesser. Mandat og prioriteringer er fremkommet på en omforent og god måte og blir stående. Sikkerhetsforums arbeidsformer og prosesser blir gjenstand for en intern workshop i forbindelse med bedriftsbesøket i september 2013.

Alvorlige hendelser: Sjefingeniør Rune Solheim (Petroleumstilsynet) presenterte to alvorlige hendelser.

 • COSLPromotor, personskade 14.04.2013
 • Naturkraft, personskade 30.05.2013

Varsling/melding av hendelser: Sikkerhetsforums medlemmer skal informere sine medlemmer om de krav til varsling/melding som ligger i Styringsforskriften § 29.

Etablering av 3 nye fagfora: I møter med prosjekteringsmiljøene hos entreprenørene, boreentreprenørene og brønnserviceselskapene er det gitt utrykk for et behov om å etablere fagfora som kan arbeide med risikoreduserende tiltak knyttet til hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser. Dette dreier seg om utfordringer som best kan løses på bransjenivå. Følgende fora opprettes:

 • Fagforum for entreprenørsamarbeid relatert til hydrokarbonlekkasjer og brønnhendelser
 • Fagforum for brønnserviceselskapene om brønnkontrollhendelser
 • Fagforum for rederi/boreentreprenørene om brønnkontrollhendelser

Bedriftsbesøk 2013: Sikkerhetsforum reiser til Slagentangen i september og kombinerer besøket med et møte/workshop.

Fatigue Management, ved Sikkerhetsforums medlem Siv Janne Aarrestad, Norsk olje og gass. 

 • Trøtthet er en alvorlig tilstand som påvirker egen dømmekraft. Granskinger viser ofte at trøtthet er en medvirkende årsak til hendelser. Det er stor forskjell på hvordan ulike selskap håndterer dette temaet.

Avslutning: Ketil Karlsen (IE), og Angela Ebbesen (Faglig sekretær Sikkerhetsforum) ble behørig takket av fra mange års engasjement for trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum.