Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum til OG21 og Norges forskningsråd

Hovedtema for Sikkerhetsforums bedriftsbesøk 2016 var «forskning og fremtid».


Bilde av Sikkerhetsforums medlemmer

Turen gikk til Oslo hvor OG21 og Norges forskningsråd presenterte «petroleumsforskning fra A til Å»

Espen Forsberg Holmstrøm, Siri Helle Friedemann og Gunnar Lille ga oss et godt bilde av petroleumsforskningen med OG21, Petromaks2, og HMS forskning spesielt. Strategien for forskning innen petroleum for de neste 10 år utarbeides i disse dager. Teknologibehov, hinder for å ta i bruk nyutviklet teknologi, samt tiltak for å møte utfordringene, ble diskutert.

Langsiktig forskning og teknologiutvikling ble presentert, samtidig som det også ble etterspurt forskning vedrørende effekter av de omstillingsprosessene som næringen nå gjennomgår. Petromaks 2 har bl. a følgende temaområde: «Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader». Også forskningsprosjekter innen arbeidsmiljø, boring og brønnteknologi, konstruksjonssikkerhet, logistikk og beredskap, prosessintegritet, har høy relevans for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fulgte opp med en presentasjon av deres strategiske tilnærming til arbeidsmiljøutfordringer fremover. Pål Molander og Stein Knardahl ga et meget godt bilde av styrker og utfordringer ved den norske arbeidslivsorganiseringen. Trepartssamarbeidet ble fremhevet som en bærebjelke. Nye studier kan dokumentere at HMS også er lønnsomt på bunnlinjen.

Det ble diskusjoner og meningsutveksling mellom Sikkerhetsforums medlemmer og representantene fra forskningsinstitusjonene. Utfordringer knyttet til nedbemanninger, kostnadsreduksjoner og omstillingsprosesser ble diskutert i lys av trender i RNNP (Risiko nivå i norsk petroleumsvirksomhet). Behovet for langsiktighet og forutsigbarhet, både innen forskning og petroleumsvirksomheten, ble vurderte opp mot utviklingen av trender for sikkerhet og arbeidsmiljø. 

29. september reiste Sikkerhetsforum til Akersolutions HQ på Fornebu. Vi fikk glimrende presentasjoner av Vigleik Sexe, Andreas Hatlo, og Ola Rønsen om bl a: morgendagens arbeidsplasser, nye teknologier, feltutbygginger, konsepter, kost-effektive løsninger, fjernstyring, robotisering og visualisering, samt hvordan selskapet ser på utvikling av HMS internt.

Deretter besøkte vi oljeselskapet Lundin på Lysaker. Vi fikk imponerende presentasjoner av Bernt Rudjord om Lundin; organisasjon, utvikling, leteboring, funn, utbyggingsprosjekt og operasjoner.

Deretter gjennomgikk Johann Bysveen utfordringer, lærdommer og ny teknologiutvikling som følge av erfaringer med Alta-3 brønnen i 2015. Erfaringene er nedfelt i læringsprosjektet «sharing to be better» og er delt med hele borenæringen i Norge. Følgende ble belyst: CML-teknologi (controlled mud level ved underbalansert boring), CMCD: (controlled mud cap drilling), BOP verifikasjon.

Vi fikk også presentert «Fishbones»; ny teknologi for økt utvinning som skal brukes på Edvard Grieg produksjonsboring, samt ISPAS: Ny og forbedret oljedeteksjonsradar.

Sikkerhetsforums egen evaluering av bedriftsbesøket 2016 var meget positiv.