Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 2/2012

Møtet var preget av omfattende debatter om utviklingen i Sikkerhetsforum, som sentral trepartsarena for HMS i næringen, og om hva som skal være hovedtemaene på den strategiske agendaen i åra framover.


I tillegg til disse sentrale debattene ble det også gitt status for alle løpende saker, og Ptil ga også en respons til partene på høringsprosessen rundt de sentrale dokumentene Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten - høringsnotat og Tiltak i næringen - oppfølging av DwH - høringsnotat

Ptil ga avslutningsvis en oversikt over sitt prioriterte arbeid rettet mot spesielt risikoutsatte grupper og for tilsynsstrategien på dette området for 2012. Helt til slutt ble det gitt støtte til å bearbeide et utkast til program for Sikkerhetsforums årskonferanse.


Samhandling, roller og forbedringer
Sikkerhetsforums medlemmer, som kommer fra de store sammenslutningene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i norsk petroleumsnæring, utviste stort engasjement for å få fram synspunkter på hvordan Sikkerhetsforum fungerer som trepartsarena – og hvordan samhandlingen kan bli bedre.

Alle bidro med erfaringer fra samhandling og konflikthåndtering og kom med synspunkter på kommunikasjon og problemløsning i lys av roller og funksjoner.  Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktøren oppsummerte med å slå fast at arenaen fungerer godt, er viktig for medlemmene og at alle ser muligheter for forbedring og utvikling.

Deretter ble det en debatt om Sikkerhetsforums rolle i forhold til forvaltningen, om prioriteringenes plass og om betydningen av det internasjonale perspektivet på virksomheten i saker som debatteres.  Avslutningsvis i debatten ga Sikkerhetsforums leder sin oppsummering av betydningen av Sikkerhetsforum for trepartssamarbeidet i næringen.  For detaljer, se mer omfattende og helhetlig referat.
 

Det viktigste av det viktige
Debatten om Sikkerhetsforums prioriteringer fra 2012 og utover ble begynt i 2011. Bakteppet for debatten var et utsendt dokument med føringer fra Sikkerhetsforums mandat, fra Arbeidslivsmeldingen og Petroleumsmelding og med forslag til prioriteringer.

Det ble en omfattende debatt omkring forslaget som var sendt ut. Debatten ble, naturlig nok, springende fordi det både var kommentarer til hovedprioriteringene og til utdypende tekst, samt kommentarer i lys av at ”alt henger sammen med alt”. Det er også vanskelig å isolere enkelte prioriterte områder fra andre, som for eksempel storulykkesrisiko, som berører de fleste problemstillinger.

Områder for prioritet for Sikkerhetsforum, som det synes å være enighet om blant medlemmene, var Storulykkesrisiko, Arbeidsmiljørisiko, Partssamarbeid og medvirkning, Kompetanse/Kapasitet og Gjensidig deling av informasjon. Medlemmene ble oppfordret til å bidra med konkrete innspill til den foreliggende teksten. Debatten vil sluttføres i Sikkerhetsforums neste møte.


Kontinuerlig oppfølging
Listen over løpende saker, som gjennomgås i hvert møte, er omfattende. Dette har sammenheng med at enkelte saker er svært komplekse, og at det dreier seg om prosjekter og prosesser som går over flere år. Det ble understreket i debatten om hvordan Sikkerhetsforum fungerer som trepartsarena at denne listen er viktig med tanke på kontinuitet, aksjon og utkvittering. Samtidig var det enighet om at listen kan komprimeres.

Sakskomplekset i saker som følges spenner fra kjemisk arbeidsmiljø, via HMS-utfordringer på landanlegg og oppfølgingen av Deepwater Horizon til situasjonen i kjølvannet av EU-kommisjonen sitt forslag til sikkerhetsforordning for petroleumsnæringen.

Gå til referat eller listen over løpende saker for mer detaljer.
 

Sentrale dokumenter på høring
Sikkerhetsforums medlemmer hadde i et eget møte i desember blitt orientert om Ptils oppfølging etter Deepwater Horizon-katastrofen. I kjølvannet av dette møtet ble det sendt ut to sentrale dokumenter for høring i næringen: Prinsipper for barrierestyring i petroleumsvirksomheten - høringsnotat og Tiltak i næringen - oppfølging av DwH - høringsnotat

I møtet ble det gitt en umiddelbar respons på høringskommentarene fra næringen.  I lys av kommentarene på ”barrierenotatet”, vil Ptil legge opp til en prosess i regi av Regelverksforum.

Når det gjelder notatet som beskriver Ptils forventninger til tiltak i næringen i kjølvannet av Deepwater, var det vanskelig for Ptil å lese konkrete tilbakemeldinger på foreslåtte tiltak i høringskommentarene. Derfor ble det konkludert med at Ptil sender et likelydende brev hvor en ber om konkret tilbakemelding med hensyn til tiltak og hvem som skal ta tak i dem.
 

De mest risikoutsatte
Ptil har arbeidet systematisk med Risikoutsatte grupper (RUG) siden 2007 og medlemmene ble gitt en status for arbeidet og strategier for satsningen i 2012. 

Ptils oppfølging har avdekket at risiko for arbeidsbetinget skade og sykdom er ulikt fordelt mellom yrkesgrupper i petroleumsvirksomheten. Over tid har en sett forbedring, men fortsatt gjennomfører selskapene i for liten grad risikoreduserende tiltak for de mest risikoutsatte gruppene av arbeidstakere. 

Også i 2012 vil Ptil følge opp hvordan næringen arbeider med konkrete tiltak for å redusere risiko for skade og sykdom for disse gruppene.  Støy og kjemisk helserisiko, rammebetingelser i inn- og utleieforhold i kjeden er stikkord i tilsynet. 

Hovedbudskapet fra Ptil er: Selskapene skal fremme inkludering og redusere risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper gjennom konkrete tiltak.
 

Sikkerhetsforums årskonferanse 7. juni
Det ble gitt støtte til et programutkastet for Sikkerhetsforums årskonferanse den 7. juni. i Stavanger. Last ned endelig program