Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte nr 1/2011

Hovedsakene på møtet var en gjennomgang av dykkevirksomheten i næringen, en orientering om OLFs retningslinjer for håndtering av benzen- og kvikksølveksponering og informasjon om arbeidet i Samarbeid for sikkerhet.


_blank Agenda (pdf)

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten på norsk sokkel og på land.

Les mer om Sikkerhetsforum

I tillegg ble det gitt status fra en rekke viktige prosjekter og prosesser, herunder oppfølgingen av Deepwater Horizon-katastrofen, næringens initiativ for å håndtere støyutfordringer, riggnæringens arbeid for å redusere forankringshendelser på norsk sokkel, en status fra ressursgruppens arbeid i forbindelse med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), utviklingen i saken rundt beredskapsmessige forhold for midtnorsk sokkel og en orientering om vesentlige endringer i det nye HMS-regelverket.

Detaljert om dykking
Det foregår relativt begrensede dykkeoperasjoner i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og aktiviteten følges tett av Ptil. Fem operatører hadde dykking i 2010. Man dykker grunnere enn 180 meter og jobbene er relativt kortvarige. Dette kan være enkle sveisejobber eller skifting av bolter på undervannsinstallasjoner hvor ROV-ene ikke kommer til.

Det første fartøy med to hyperbare livbåter kom i 1985. Dykkerne har kun en evakueringsmulighet, – og det er å bli evakuert under trykk. I dag har alle nye dykkefartøy to evakueringsenheter. Det norske NUI er eneste mottakssenter for hyperbar evakuering i Nordsjøen. Dykkeaktiviteten på petroleumslandanlegg i dag er liten. Det ble gitt en omfattende orientering om kompetanse og helsemessige forhold rundt dykking. Se referat for detaljer. Se også artikkelen ”Revolusjon under vann” i Ptils årsberetning "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011"..

Kjemikaliekontroll
Det ble gitt en status for næringens omfattende satsning på kunnskap og kompetanse for å håndtere risiko knyttet til kjemikalier i arbeidsmiljøet gjennom kjemikalieprosjektet. Med dette bakteppet ble det gitt en gjennomgang av prosesser forut for ferdigstilling av OLF sine retningslinjer for kvikksølv og benzen.

Det finnes kvikksølv i alle brønner på norsk sokkel og i olje-, gass- og kondensatproduksjon. I debatten i kjølvannet av presentasjonen ble det uttrykt bekymring fordi det enda er installasjoner som ikke har kartlagt kvikksølveksponering.

Sikkert samarbeid
Samarbeid for Sikkerhet har fått ny daglig leder, Hugo Halvorsen, og han orienterte Sikkerhetsforums medlemmer om historikk og ambisjoner for denne viktige arenaen for trepartssamarbeid, hvor Ptil deltar som observatør.

Det er i 2010 gjennomført en rekke aktiviteter, herunder konferanser og seminarer, som også skal være et satsningsområde sammen med kompetansehevende tiltak og retningslinjer for beste praksis i næringen.

Deepwater Horizon – a never ending story
Også i dette møtet ga Sikkerhetsforums leder og Ptil-direktør, Magne Ognedal, en oppdatering til partene i næringen i kjølvannet av presidentkommisjonens arbeid. Han viste til at man nå ventet på BOEMRE-US Coast Guard sin rapport og viste også til en foreliggende rapport fra parlamentsgrupperinger i UK. Han oppfordret aktørene til å bidra til oppmerksomhet og evaluering og oppfølging av utstyr for å få til en teknologiutvikling som reflekterer risikoen involvert og den teknologiske utvikling for øvrig.

Samling om støy
Med bakgrunn i det faglige dypdykket som ble gjort rundt støy på forrige møte, sammen med Ptils forventninger om handling fra næringen, ga representanter for næringen en kort status for de initiativ som var tatt – og tanker omkring videre engasjement.

OLF og Norsk Industri er blitt enige om et snarlig møte for en grundig drøfting av problemstillinger og mulige veier å gå for å få til nødvendig endring. Det ble gitt løfte om initiativ for å sikre involvering/medvirkning med de andre partene i tidlig fase og resultater av dette arbeidet vil bli gjennomgått i neste møte.

Forankringsutfordring
De siste årene har hatt det vært et stort antall hendelser i næringen relatert til tap av posisjon, inkludert dynamisk posisjonering. Et prosjekt er igangsatt i regi av riggnæringen og Norges Rederiforbund for å redusere antall alvorlige forankringshendelser på norsk sokkel.

Prosjektet, som ledes av et Forankringsforum, har blant annet en ambisjon om å få til 75 prosent reduksjon i antall alvorlige forankringshendelser på norsk sokkel innen 2010, sammenlignet med 2006. Det vil bli gitt status med hensyn til måloppnåelse på neste møte i Sikkerhetsforum.

Oppdatert og strategisk informasjon
For den som ønsker seg en mer grundig, men også lettlest og oppdatert informasjon om pågående prosjekter og prosesser for å håndtere risikoen i næringen, så er dette tilgjengelig i referatet fra møtet. Dette finner du i boksen til høyre på siden.

Her vil du finne nærmere detaljer om status fra ressursgruppens arbeid i forbindelse med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) og utviklingen i saken rundt beredskapsmessige forhold for midtnorsk sokkel. I tillegg er det redegjort for alvorlige hendelser i næringen siden sist møte og for debatten rundt mulige tema for Sikkerhetsforums årskonferanse den 8. juni 2011. I referatet finner du også en redegjørelse for status etter innføringen av nytt HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg. Formålet med endringen av regelverket har vært å få en mer helhetlig regulering av petroleumsvirksomheten.

Under punktet referat og utestående punkter er det gitt korte oppdateringer for saker som følges kontinuerlig av Sikkerhetsforum.