Gå til hovedinnhold

Referat fra Sikkerhetsforums møte 3/2010

Deepwater Horizon-ulykken var et sentralt tema på Sikkerhetsforums møte den 17. juni i år, sammen med juridiske vurderinger av ROV-problematikk og arbeidstakermedvirkning i anbudsprosesser.


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten på norsk sokkel og på land.

Les mer om Sikkerhetsforum

Alvorlige hendelser i perioden ble også gjennomgått, sammen med en rekke sikkerhets- og arbeidsmiljørelaterte saker, som følges fortløpende av Sikkerhetsforum.

Deepwater Horizon i et norsk perspektiv
Ptil-direktør og leder av Sikkerhetsforum, Magne Ognedal, understrekte katastrofens alvor ved at 11 mennesker omkom i ulykken. Samtidig pekte han på at boring på dypt vann er en av flere faktorer, mens den største utfordringen er knyttet til undervannsutblåsningen. Han viste til Ptils arbeid med å følge opp ulykken for å lære og for å få svar på spørsmål, blant annet med bakgrunn i de seks granskingene som er igangsatt i USA. Se for øvrig Ptils nettsted for detaljer.

Sikkerhetsforums årskonferanse, som nettopp tok for seg storulykkesperspektivet og læring i lys av Kielland- og Deepwater-ulykkene, ble oppsummert som aktuell og vellykket.

HMS i et komplisert juridisk landskap
Både ROV-problematikk og arbeidstakermedvirkning i anbudsprosesser er saker som har vært oppe på Sikkerhetsforums agenda flere ganger. Dette skyldes, ikke minst, at dette er saksområder, som er krevende rent formelt. Når det gjelder ROV-personell, som ufører en rekke oppdrag på norsk sokkel, må den konkrete aktiviteten kvalifiseres som petroleumsvirksomhet for at Ptil kan være aktuell som ansvarlig tilsynsmyndighet. Deretter må en se på om aktiviteten utføres fra innretning eller fartøy.

Arbeidstakerne viser til at mange opplever at det mangler tilsynsmessig oppfølging på områder hvor Ptil ikke har tilsynsmyndighet.

For medvirkning i anbudsprosesser vil arbeidsmiljølovens (AML) regler om medvirkning gjennom AMU, informasjon og drøfting gjelde uavhengig av hvilken type virksomhet det er snakk om, forutsatt at lovens øvrige vilkår er oppfylt. Medvirkning må også sees i sammenheng med Hovedavtalens kapittel 9 om drøftingsplikt. Petroleumsregelverkets krav til medvirkning er igjen hjemlet i AML. Først ved tildeling av kontrakt, anses en entreprenør å ha så sterk tilknytning til petroleumsvirksomheten at petroleumsregelverket anvendes for medvirkningsområdet.
 

Viktige saker – kontinuerlig oppfølging
En rekke saker og prosesser, som omfatter viktige HMS-spørsmål følges kontinuerlig opp gjennom Sikkerhetsforum. Dette gjelder blant annet prosjekter og prosesser som kjemisk arbeidsmiljø, et prosjekt som avsluttes i 2010, men som har flere aktiviteter som løper til 2012 og arbeidstidsprosjektet, som har hatt oppstartsproblemer i kontakten mellom partene og FoU-miljøene – og Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

I tillegg gis det gjensidig informasjon om prosesser rundt HMS-regelverket og utredninger/meldinger til Stortinget, herunder spesielt NOU 2010:1 om Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet og ny prosess rundt ny arbeidslivsmelding til Stortinget, hvor HMS-forhold også i petroleumsnæringen inngår.

Dette er prosesser hvor partene i Sikkerhetsforum og Ptil har vært aktive bidragsytere.

Når det gjelder NOU om medvirkning, så ba partene om at departementet redegjør for høringsprosessen i neste møte. I arbeidet med den nye arbeidslivsmeldingen har partene vært nokså kritiske både når det gjelder bredden på meldingen og prosessen rundt denne. Dette har blant annet sammenheng med erfaringer fra tidligere prosesser rundt meldinger hvor partene opplevde å være tettere på problembeskrivelse og tiltak.

I den kontinuerlige oppfølgingen inngår også status for både myndighetenes og partenes oppfølging av den såkalte livbåtsaken, som også denne gangen var på agendaen. Her ga Ognedal en status om Ptils oppfølging. Se blant annet varsel om pålegg til 22 operatørselskap og redere, som en oppfølging av likelydende brev i 2009.

Andre saker, som løft for forpleining og forventninger til næringen for å møte HMS-utfordringer på støyområdet, ble også omtalt. Problemstillinger relatert til beredskap ble også drøftet, herunder medisinsk beredskap og HMS og beredskap i nordområdene. Sikkerhetsforums medlemmer får også detaljerte gjennomganger av alvorlige hendelser, som har funnet sted siden sist møte. For disse – og andre detaljer – vises til omfattende referat i høyre marg på denne siden, sammen med lysark fra presentasjonene.