Gå til hovedinnhold

Nye arenaer for entreprenørsamarbeid om storulykkerisiko på beddingen

Entreprenørens rolle når det gjelder brønnkontrollhendelser og hydrokarbonlekkasjer og tiltak i form av nye arenaer for erfarings- og kunnskapsutveksling var hovedsaken på Sikkerhetsforums møte den 7. februar - sammen med status for myndighetenes og næringens arbeid for økt brønnsikkerhet.


I tillegg til disse sakene, som fikk en omfattende behandling i møtet, ble trøtthet og risikoforhold og mulige tema for Sikkerhetsforums årskonferanse den 12. juni debattert, og det ble tid til å dele informasjon og gi status i en rekke løpende saker.

Storulykkesrisiko – entreprenørenes rolle
Studier i regi av Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet, RNNP, har tydeliggjort entreprenørens rolle i det risikoreduserende arbeidet – også på bransjenivå - relatert til boring og brønn. Ptil har gjennom møte- og konferanseaktivitet rettet mot operatører, redere, bore-, brønn-, prosjekterings- og brønnserviceselskaper i næringen presentert konklusjoner fra studiene og drøftet mulige tiltak.

Studiene peker på betydelige risikoforhold hvor entreprenørene er sentrale aktører i det risikoreduserende arbeidet. En generell tilbakemelding fra entreprenørene har samtidig vært at en rekke utfordringer, også er bransjeutfordringer. De mener at det er begrenset hva enkeltaktører i entreprenørsegmentet kan bidra med alene.

Entreprenørene hevder videre at det er forhold rundt kontraktene, som gjør at de kan kvie seg med å ta opp problemstillinger og be om endringer overfor operatørene. Det er enighet om at det er behov for felles arenaer for å dele data og erfaringer og for å samarbeide om videre risikoreduksjon. Samtidig var budskapet fra entreprenørene at de var avhengig av dra- og starthjelp fra myndighetene for å etablere nye samhandlingsfora.

Se også artikkel om storulykker i årets SSS.

Tre nye fora foreslås etablert
Navnene på de tre foreslåtte fora er:

  • Fagforum for entreprenørenes prosjekteringsmiljø (nybygg og modifikasjoner) om hydrokarbonlekkasjer
  • Fagforum for redere/boreentreprenørene om brønnkontrollhendelser
  • Fagforum for brønnserviceselskapene om brønnkontrollhendelser

I debatten kom det fram ulike synspunkter på om utfordringene kunne løses i regi av allerede etablerte arenaer og fora – eller i alle fall i samarbeid med slike. Ptil understreket utfordringer, som var framkommet fra entreprenørhold, med hensyn til å kunne ta opp problemstillinger med operatørene uten at disse ble påvirket av kunde/leverandørrelasjonen.

Konklusjonen fra presentasjonen/debatten ble at Sikkerhetsforums medlemmer tar med seg forslaget tilbake i egne rekker og drøfter dette. Responsen drøftes i Sikkerhetsforums neste møte, den 4. april, hvor en søker å komme fram til en omforent konklusjon. Se lysark og referat for detaljer.

På-se-plikten
I kjølvannet av Ptil sin status for oppfølgingen av tre alvorlige hendelser, som har fått mye medieomtale (losseoperasjon til supplyfartøy ved Statfjord A, stabilitetshendelse på Scarabeo 8 og skrogskade på Floatel Superior) ble påse-plikten understreket.  Ansvaret for å påse at regelverket etterleves, er en generell og overordnet oppfølgingsplikt ved gjennomføring av virksomheten. Se artikkel om tilsynsordningen.

Brønnsikkerhet - status
Brønnsikkerhet har vært et tema for oppfølging i Sikkerhetsforum siden Ptil i 2004 igangsatte et omfattende arbeid med å gjennomgå data fra mer enn 400 utvalgte brønner. En fant da at 18 prosent av disse hadde utfordringer knyttet til lekkasjer og barrieresvikt. Dette arbeidet er videreført av næringen. På denne bakgrunn ble det gitt en status fra Ptil for arbeidet med avlastningsboring, midlertidig forlatte brønner, permanent pluggede og forlatte brønner. Norsk olje og gass redegjorde for næringens oppfølging i egne fora, som følger brønnens livssyklus (Boring - Drift – Plugging).

Sikkerhetsforums medlemmer ga positiv respons på status for arbeidet på dette viktige området, spesielt ble erfaringsdelingen vektlagt. Næringen ble også utfordret i forhold til å kommunisere bredere mot offentligheten hvordan man faktisk arbeider på disse viktige områdene. Dette er gode eksempler på innsats for å redusere storulykkesrisikoen i næringen. – også i nordområdene. 

Debatter og status
Gjennom en egen presentasjon ble sammenhengen mellom bilkjøring og ulykker som følge av trøtthet, understreket. Samtidig ble det vist til at mange som arbeider offshore har bilen stående på heliporten og skal kjøre flere timer hjem etter å ha kommet fra nattskift.

Verktøy for å styre trøtthet (Fatigue Management) ble etterspurt og et av Sikkerhetsforums medlemmer påtok seg å dele erfaringer fra eget selskap når det gjelder dette. Betydningen av kvalifiserte risikovurderinger ble understreket. Flere understreket at sikkerheten til den enkelte bør veie tyngre enn kompensasjonsordninger.

Tema for Sikkerhetsforums årskonferanse ble drøftet med et bakteppe for hva som har vært hovedtemaene de seks siste åra. Temaene er mange spesielt i kjølvannet av storulykker som Deepwater Horizon-katastrofen og 25-årsmarkeringen etter Piper Alha, satsningen i nordområdene høyt aktivitetsnivå i næringen, debatter rundt risikoforhold i næringen og kampen om de kloke hodene og det riktige utstyret (riggene).

Viktigheten av å få fram at dette er Sikkerhetsforums årskonferanse og ikke Ptil sin, ble understreket av flere. I lys av skifte av leder i Sikkerhetsforum ble sekretariatet oppfordret til å samhandle spesielt med et av Sikkerhetsforums medlemmer for å sikre kontinuitet i arbeidet med å få fram et programforslag.

I tillegg til gjensidig oppdatering og status fraløpende saker, avsettes det også tid til deling av informasjon om pågående og planlagte aktiviteter. Se referat for detaljer.