Gå til hovedinnhold

Verdensborger med tro på "den norske modellen"

LOs yrkeshygieniker og medlem av Sikkerhetsforum, Ali Reza Tirna, har et stort nedslagsfelt i norsk industri og ser det som en hovedoppgave å bidra til å heve kunnskapsnivået hos dem som eksponeres direkte for arbeidsmiljørisiko.


 

Ali Reza Tirna

 

 

Som yrkeshygieniker på LOs HMS-lag, skal Ali Reza forholde seg til et mangfold av industrier. Alt fra smelteverk, aluminiumsindustrien over til olje- og gassnæringen ligger innenfor hans ansvars- og interessesfære.

- Selv om det er mye som skiller ulike sektorer i norsk arbeidsliv, så er mange problemstillinger felles for industrivirksomheten – enten den befinner seg på land eller til havs, sier han. En rekke problemstillinger går på tvers av industrien.

- Uansett organiseringen av prosjekter og prosesser, så tar vi med oss lærdom og kunnskap fra den ene sektoren til den andre, understreker han videre.

- Problemstillinger og prosjekter som for eksempel retter seg mot kols, har relevans for mange næringer.

- Andre prosjekter som for eksempel retter seg mot å redusere melstøv i bakeriene, er viktige for dem som blir direkte berørt - enten det er store bakeribedrifter på land eller dem som jobber med baking som en del av forpleiningen offshore, sier Ali.

Olje og gass – en del av det store bildet
Når det gjelder norsk olje- og gassnæring så sitter Ali Reza Tirna som LOs representant både i Sikkerhetsforum og i LOs olje- og gassutvalg. På begge arenaene sitter representanter både fra IndustriEnergi og Fellesforbundet. Det er etablert kontakt på tvers for å drøfte felles framstøt i viktige saker for debatter i Sikkerhetsforum eller i Regelverksforum.

- Trepartssamarbeidet, forankret i "den norske modellen" enten det gjelder å bidra til å initiere og følge opp storsatsninger på tvers av næringen, som kjemisk helserisiko, støy og RNNP – eller det gjelder å drøfte regelverksstrategier, - er en forutsetning for resultater, sier Ali.

Han forteller at han har lært mye av å være inne i prosjekter innenfor eget fagområde, enten det har vært kreftprosjektet eller varmt arbeidsprosjektet i Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Slik erfaring er også en forutsetning for selv å kunne bidra til å få kunnskapsnivået opp blant dem som eksponeres for arbeidsmiljørisiko, understreker han.

Fagmann i fagforeningen
-
Jeg jobbet tre år med analytisk kjemi i privat sektor, som metodeutvikler og konsulent og visste ingen ting om fagforeningsarbeid, sier han og ler.

– I 2009 begynte jeg i LO og var veldig innstilt på å prøve noe nytt.

Han forteller om en arbeidsplass som har gitt en utfordrende og spennende breddeeksponering, samtidig som han har fått oppgaver, som i seg sjøl har vært en del av en utfordrende læreprosess. Blant annet sitter han i Bioteknologinemda, som skal være høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

- Det er klart at det er utrolig spennende – og krevende - å være med på denne arenaen hvor vi skal ta stilling i en rekke store og utfordrende etiske problemstillinger knyttet til genetikk, som for eksempel ulike former for surrogati og reproduksjon, sier han.

Jobben som yrkeshygieniker i LO er mangfoldig. Selv om LO har en bred ekspertise innenfor HMS generelt, så er Ali Reza Tirna den eneste med spissfaglig kompetanse innenfor yrkeshygienefagene. Han understreker at som den eneste kjemikeren i LO så ser han det som en hovedoppgave hele tida å jobbe for å spre kunnskap til alle forbundene.

- Det er viktig å få opp kunnskapen på grunnplanet, slik at alle ved hva de er eksponert for. Heldigvis har vi et lite, men bredt sammensatt fagmiljø her i LO sentralt, sier Ali.

Han føyer til at de i tillegg kan trekke på kompetansen til erfarne og gode fagfolk og tillitsvalgte ute i industrien og i andre bransjeorganisasjoner.

- Disse kan vi også trekke på for å drøfte de store linjene når det gjelder HMS-utfordringene i de ulike bransjene, understreker han.

Totning fra Iran
Ali var bare sju år da han kom til Norge og Skreia. Han har både norsk og iransk statsborgerskap. På spørsmål om han fortsatt har tilknytning til Iran svarer han kjapt at " Ja, det er jo mitt hjemland". Med en selvfølgelig stolthet forteller han om en spesiell fasinasjon for mangfoldet i iransk kultur enten det gjelder musikken, litteraturen eller andre deler av det som ligger i den enorme, persiske kulturarven.

Han leser og snakker persisk, og selv om det blir for liten tid til å praktisere dette i Norge, så holder han jevnlig kontakt med slekt og venner Iran. Samtidig framstiller han seg som en verdensborger, som er glad for sitt doble statsborgerskap og som trives på reiser ute i verden.

Begge foreldrene har jobbet i helsesektoren og var pådrivere for at barna skulle få en god akademisk forankring. For Ali ble det biologien som ble hans fag. Han er kjemiingeniør og har en mastergrad i bioteknologi-molekylærbiologi.

Forankring i trepartssamarbeidet
Ali Reza Tirna er opptatt av at prosessene og resultatene knyttet til det systematiske arbeidet med risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er forankret i Sikkerhetsforum og at man på denne måten sikrer felles forståelse for utviklingen på området blant partene i næringen.

- Slik jeg ser det, så er RNNP et viktig verktøy for få en oversikt over HMS-tilstanden i næringen, og som felles grunnlag for å drøfte tiltak i form av prosesser og prosjekter forbedre denne, sier han.

Han peker også på at aktører i bransjen i større grad burde benytte seg av tilgangen på RNNP-data fra egen virksomhet som grunnlag for prioriteringer, oppfølging og tiltak. Videre peker han på den kvalifiserte kunnskapen som gjøres tilgjengelig gjennom RNNP-prosessene.

- Gjennom Ptils arbeid med RNNP - med støtte fra spisskompetanse i næring og FoU-miljøer og fra partene - gis det viktige signaler fra tilsynsmyndighetene, understreker Ali Reza Tirna. – Dette er viktige signaler, som bør være grunnlag for en felles prioritert innsats i næringen for å styre storulykkes- og arbeidsmiljørisikoen i næringen, sier han videre.

På spørsmål om forventninger til Ptils rolle i trepartssamarbeidet svarer han:

- Ptil spiller en viktig og avgjørende rolle i trepartssamarbeidet. Det jeg skulle ønske mer av i framtida, er at den politiske og faglige støtten fra departementet, som Ptil fortjener, skal bli enda tydeligere.

- Med de utfordringer næringen står over for når det gjelder kampen om ressursene, både menneskelige, materielle og de i undergrunnen, så må vi ha et tydelig tilsyn med integritet og autoritet – og med tydelig støtte fra overordnede departement, sier Ali Reza Tirna.

Veien framover
Når det gjelder framtida understreker han viktigheten av å ha gode arenaer for dialog, for kunnskaps- og meningsutveksling, som grunnlag for strategier og langsiktige satsninger i næringen.

- Gitt det høye aktivitetsnivået i bransjen, så er det helt avgjørende at næringen, sammen med arbeidstakerne og myndighetene, tar seg tid til å stanse opp, se seg rundt og forsikre seg om at en faktisk gjør de riktige tingene for å redusere risikoen for storulykker og den langsiktige arbeidsmiljørisikoen, understreker han.

- Tema som næringens satsning i nordområdene og den store satsningen på kjemisk helserisiko - og nå på støy – er gode eksempler på tema som trenger både strategier og tiltak som er forankret i trepartssamarbeidet, sier han.

Som gode eksempler på at debatter har ført fram til omforente og vellykkede felles framstøt fra partene viser han hvordan partene fulgte opp EUs regelverksinitiativ.

- Jeg er veldig opptatt av Norges viktige rolle som pådriver og rollemodell for et godt fungerende rammeverk og samarbeid omkring HMS-utfordringer i petroleumsnæringen også i et internasjonalt perspektiv, sier han.

– Selv om Norge ikke er en del av EU, så er det uhyre viktig at vi deler våre erfaringer med andre olje- og gassnasjoner. - Derfor håper jeg at norske myndigheter kan bli pådrivere for å få etablert arenaer ikke bare for myndighetskontakt, men for trepartssamarbeid i Europeisk sammenheng, avslutter han.