Gå til hovedinnhold

Balansert kjemi

- I debatten om bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomheten ser vi at hensynet til ytre miljø får langt mer oppmerksomhet enn hensynet til helseeffekter for mennesker. Jeg er opptatt av å balansere kjemikalievalgene både mot ytre miljø og mot helse, sier Siv Janne Aarrestad, HMS-K leder i M-I SWACO og en av OLF sine representanter i Sikkerhetsforum


Siv Janne Aarrestad har lang erfaring fra olje- og gassvirksomheten. Med akvakultur og renseteknikk som fag, og praksis fra ulike operatørselskaper og virksomheter innen kjemikaliefeltet, har hun solid faglig ballast for jobben som HMS-K leder i M-I Swaco.

- Det har vært nyttig for helhetsperspektivet å ha jobbet så mye mot ytre miljø før jeg gikk fra å være konsulent til å ha et mer helhetlig ansvar for HMS. Spesielt spennende var det å være med å utvikle databasen Chems (Chemical Management System), som ansatt ved KPD-senteret (Chemical Product Data) i Stavanger.

Etter noen år som konsulent, begynte hun i M-I Swaco i 1998, som HMS-sjef for Skandinavia. To år etter ble hun også ansvarlig for kvalitet og ble derved HMS-K-sjef. I dag er hun sjef for HMS-K North Sea Geomarked med landsjefer i Storbritannia, Danmark og Finland, som rapporterer funksjonelt til seg – i tillegg til en stab på seks i Norge.

M-I Swaco har røtter tilbake til USA i 1939, etablerte seg i Norge ved oppkjøpet av Anchor Drilling Fluids i 1996 – og er fra 1. september 2010 blitt en del av Schlumberger.

Synlig ledelse
Din egen rolle i et ledelsesperspektiv?
– Jeg sitter i to ledergrupper i M-I Swaco, den ene for Nordsjøen og den andre for Norge som helhet. Det at ledelsen er synlig og engasjert på de ulike arbeidsplassene, er avgjørende for forståelse av virksomheten og for tilliten mellom ledelse og fagfolk. Vi besøker derfor jevnlig verksteder og virksomheter rundt om i landet, og ledelsen involveres i det systematiske HMS-arbeidet og vernesamarbeidet.

- Som HMS-K-direktør sitter jeg i vårt arbeidsmiljøutvalg (AMU) og jeg samarbeider tett med hovedvernombudet (HVO) vårt, som er en meget engasjert og dyktig person. HVO er helt sentral i arbeidet for å heve kunnskapen og engasjementet rundt HMS i selskapet.

Sterk forankring
M-I-Swaco er et internasjonalt selskap og du har jobbet mye på tvers av sokler. Kan du si litt om ledelse og samhandling i dette perspektivet?
- Fagforeningene er sterke i alle land i Europa og har sin selvfølgelige plass i virksomhetene. Samtidig har jeg erfart at samhandlings- og kommunikasjonsmønstre og -former kan variere mye fra land til land. For meg ser det ut til at parts- og trepartssamarbeidet er sterkere forankret i Norge enn i de fleste andre land. Trepartssamarbeidet i vår næring og i Sikkerhetsforum spesielt, ser jeg på som helt spesielt.

- Personlig har jeg opplevd det halvannet året jeg har vært med i Sikkerhetsforum som både lærerike og nyttige både i forhold til arbeid i regi av Oljeindustriens Landsforening (OLF), men også i forhold til mitt eget arbeid som HMS-K-leder. Det er lett å få kontakt på tvers av organisasjoner og funksjoner, og det er en god og åpen atmosfære preget av gjensidig respekt mellom partene. At arenaen ledes av Ptil-direktøren og driftes av etaten, gir også en unik anledning til kontakt med myndighetene.

Balansekunst
Har du noen kjepphester når det gjelder utfordringer på HMS-området?
- Når det gjelder kjemikalier i arbeidsmiljøet i vår bransje, er det mange hensyn som skal ivaretas og balanseres mot hverandre. Vi som jobber spesielt med HMS-K skal bidra til at selskapet skal ha en god styring av risiko på kjemikalieområdet, hvor vi sikrer at de helsemessige konsekvensene balanseres mot hensynet til teknisk/operasjonell ytelse og til ytre miljø. I den offentlige debatten på kjemikalieområdet ser vi at hensynet til det ytre miljøet får langt mer oppmerksomhet enn hensynet til helseeffekter for mennesker. Jeg er derfor opptatt av det å balansere kjemikalievalgene både mot ytre miljø og mot helse.

- Selv om både myndighetene og bransjen har satset offensivt på kjemikalieområdet gjennom kjemikalieprosjektet www.olf.no/kjemisk de senere år, så må vi erkjenne at næringen enda har betydelige utfordringer. Vi jobber derfor på flere områder samtidig for å sikre at har trygge og gode arbeidsplasser og at vi er i overensstemmelse med lover og regler.

Forebygging og helhet
Hvordan angripes kjemikalieutfordringene konkret?
- Det forebyggende perspektivet er helt sentralt. Dette gjelder forhold rundt risikovurderinger av kjemikalier, eksponeringssituasjoner, klassifisering, merking og substitusjon. Ute i felten jobber vi på systemsiden gjennom revisjoner, risikovurderinger, vedlikehold og gjennom systematisk arbeid knyttet til tillatelser, utslipp, lagring, merking og dokumentasjon.

- Vi gjør det meste selv, både fordi vi ønsker å bevare kompetansen innomhus, men også for å kjenne virksomheten og risikoforholdene på de ulike innretningene. Dette gir oss god forståelse for helhetsbildet. Samtidig er vi selvsagt helt avhengige av samarbeid med operatørene for å utvikle utstyr/teknologi og rammebetingelser, som sikrer våre ansatte fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

- Vi opplever oss som en viktig del av petroleumsvirksomheten og er opptatt av å bidra til å redusere den samlede risikoen i virksomheten. Mitt eget selskap ble hardt rammet av Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogulfen i april i år ved at to av våre ansatte var blant de omkomne. Dette har gjort et enormt inntrykk på oss alle. Katastrofen har minnet oss på hvor avgjørende det er at vi hele tiden arbeider systematisk og bevisst med å bygge kunnskap om både risikoforholdene i virksomheten for å kunne styre disse på en helhetlig måte.

Mange roller
Siv Janne er tidligere aktiv volleyballspiller på elitenivå og er i dag trener og oppmann i samme klubb, Austrått. Fjellturer til fots for å plukke bær og skiturer om vinteren har hun fått med seg fra oppveksten med turglade foreldre, som enda er viktige medspillere i dagliglivet. Som mor for unger på 14, 11 og ni år, som alle spiller volleyball, håndball og korps, er rollene og oppgavene mange.

- Ja, livet er både spennende og travelt, men med friske unger, familie i nærheten og en mann som tar mer enn sin halvdel på hjemmebane, finner jeg heldigvis også balansen i privatlivet, avslutter hun.