Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforums mandat og prioriteringer

Sikkerhetsforum skal være den sentrale trepartsarena for HMS i petroleumsindustrien.


Sikkerhetsforum skal bidra til økt kunnskap og forståelse for hvorfor og hvordan norsk olje- og gassindustri skal være en foregangsnæring på HMS både nasjonalt og internasjonalt.

Dette oppnås  ved at Sikkerhetsforum:

  • er representert ved ledere, HMS-personell og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen og i Petroleumstilsynet, og med Arbeids- og sosialdepartementet som tydelig observatør
  • legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt omkring sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg
     
  • er høringsarena for og pådriver og initiativtaker til strategiske HMS-prosjekter og -prosesser innenfor rammen av Ptils myndighetsområde
     
  • er pådriver for informasjons- og kunnskapsformidling om HMS og utvikling og forankring av god HMS-kultur og -praksis mellom partene og myndighetene i samsvar med arbeidsmiljølovens § 1.