Gå til hovedinnhold

Tiltak i næringen etter Deepwater Horizon

I et likelydende brev til næringen sender Ptil en henvendelse til OLF, Norsk Industri og Norges Rederiforbund for å få større klarhet i samlede initiativer og tiltak i næringen.


Petroleumstilsynet pekte i notatet ”Tiltak i næringen basert på Petroleumstilsynets oppfølging av Deepwater Horizon ulykken” datert 30.11.2011 på tre hovedtemaer som næringen burde jobbe videre med; risikostyring, barrierestyring og organisasjon og ledelse.

Videre understreket vi betydningen av pågående tiltak med utblåsningssikring (BOP), tetting og oppsamling, samt oppdatering av standarder.

Etter diskusjon i Sikkerhetsforums møte 21.3.2012, ble det konkludert med at Ptil ville sende en ny henvendelse til OLF, Norsk Industri og Norges Rederiforbund for å få større klarhet i deres samlede initiativer, og oppfølging av disse, innenfor de tre hovedtemaene som er listet opp i notatet.

Responsen på Ptils anbefalinger til næringen etter Deepwater-katastrofen var en av hovedskane i Sikkerhetsforums møte 6.6.2012. Les mer i artikkelen Læring av storulykker - viktige debatter i Sikkerhetsforum.

Se også rapporten Deepwater Horizon - Lessons learned and follow-up, utarbeidet av Norsk olje og gass.