Gå til hovedinnhold

Likelydende brev om utforming av samtykkesøknader

I et likelydende brev til petroleumsnæringen til havs ber Petroleumstilsynet om at selskapene sorterer ut delene av samtykkesøknaden som er av betydning for Miljødirektoratets behandling i et eget vedlegg til søknaden.


Petroleumstilsynet mottar årlig en rekke samtykkesøknader i henhold til forskriftene om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) §25.

Samtykkene som gjelder petroleumsvirksomheten til havs sendes blant annet til Miljødirektoratet for vurdering av miljømessige forhold som er av betydning for saken. Kun deler av innholdet i samtykkesøknaden er relevant for Miljødirektoratets behandling. Miljødirektoratet mottar ofte søknader om innsyn i samtykkesøknadene, i denne forbindelse må de forholde seg til hele samtykkesøknaden og ikke bare deler de selv tar stilling til. Dette medfører derfor unødvendig merarbeid for Miljødirektoratet.

På bakgrunn av dette og på initiativ fra Miljødirektoratet ber vi om at selskapene sorterer ut de delene av samtykkesøknadene som er av betydning for Miljødirektoratets behandling i eget vedlegg til søknaden.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00