Gå til hovedinnhold

Leiinga sitt ansvar

Målet med hovudprioriteringa er at leiinga i selskapa i petroleumsverksemda sørgjer for å oppretthalde og vidareutvikle eit høgt nivå for helse, miljø og sikkerheit – også under endra rammetilhøve.


Illustrasjon
Pågåande endringar i næringa krev ekstra merksemd frå leiinga i selskapa. Leiinga sine initiativ og vedtak har innverknad på storulykke- og arbeidsmiljørisikoen i petroleumsverksemda. Leiarar har eit særskild ansvar for risikoreduksjon og kontinuerlig forbetring i petroleumsverksemda.
 
Kva må selskapsleiinga gjere?

Kva skal Ptil gjere?