Gå til hovedinnhold

Jurist

Me ynskjer å styrkja kapasiteten vår og søkjer ein jurist for fast tilsetjing i full stilling.


Vedkomande må ha gode samarbeidsevner og høg fagleg motivasjon, gjerne med erfaring frå arbeidsrett, EU-/EØS-rett, offentleg forvaltning og/eller petroleumsverksemd. Det er òg viktig å vera løysings- og resultatorientert og ha evne til å arbeida strukturert og sjølvstendig. Stillinga inneber nært samarbeid med andre faglege ressursar i resultatområdet Juss og rammevilkår og våre andre fagområde.   

Søk på stillinga  (søknadsfrist 24. april 2019)


Arbeidsområde:

 • Bistand ved oppfylging av petroleumsverksemda på vårt forvaltningsområde 
 • Rådgjeving og rettleiing internt og eksternt  
 • Rådgjeving til overordna departement og andre styremakter 
 • Regelverksutvikling
 • Utgreiingsarbeid og samordning av høyringar
 • Utvikling av regelverks- og forvaltningskompetanse i organisasjonen
 • Klagebehandling
 • Bistand til politiet når dei etterforskar hendingar på vårt forvaltningsområde
 • Andre juridiske spørsmål som gjeld vår etat

Ynskte Kvalifikasjonar:

 • Cand. jur. eller master i rettsvitskap   
 • Relevant arbeidserfaring
 • Erfaring med eller interesse for tverrfagleg arbeid
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og saman med andre 
 • Analytiske evner og god formidlingsevne   
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Me kan tilby:

 • Interessante og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Brei kontakt med næringa og andre styremakter
 • Gode utsikter for vidare kompetanseoppbygging og eiga utvikling
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt miljø
 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moderne og innbydande lokale
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasilitetar i og utanfor huset
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet 

Kontaktinformasjon:

Hilda Kjeldstad
Leiar for regelverksutvikling
51873366

Ingvil Tveit Håland
Juridisk rådgjevar
51873514
 


Petroleumstilsynet skal legga premiss for og følga opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå innan helse, miljø og sikkerheit og beredskap og gjennom dette også vera med på å skapa størst mogleg verdiar for samfunnet. Til dette arbeidet treng vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgjevar vil me i størst mogleg grad spegla mangfaldet i samfunnet med omsyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Difor vert alle kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppmoda om å søka jobb hos oss. Petroleumstilsynet jobbar aktivt med IA-arbeid, som mellom anna inneber at både arbeidsgjevar og dei tilsette pliktar seg til systematisk samarbeid for å oppnå meir inkluderande arbeidsplassar.