Gå til hovedinnhold

Fagleiar - Logistikk og beredskap

Petroleumstilsynet søker leiar til fagområdet Logistikk og beredskap.


Petroleumstilsynet søker leiar til fagområdet Logistikk og beredskap. Fagområdet har per i dag 24 stillingar med høg kompetanse innan beredskap, sikring, logistikk og bemanna undervassoperasjonar. Stillinga rapporterer til fagdirektør og inngår i fagleiarteamet. 

Kvinner vert oppmoda til å søke.

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgåver

 • Etablering og vidareutvikling av kunnskap og kompetanse knytt til ansvarsområdet til fagområdet
 • Personalansvar for medarbeidarane i fagområdet
 • Fordeling av oppgåver og ressursallokering
 • Fagansvar med kvalitetssikring
 • Delta i strategiutviklingsprosessar for Petroleumstilsynet
 • Utvikling og gjennomføring av prosjekt
 • Samarbeid med interne og eksterne fagmiljø
 • Delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Delta i tilsyn med petroleumsverksemda
 • Delta i utvikling av regelverk og standardar

Kvalifikasjonar

 • Høg fagleg kompetanse og erfaring minst innan eitt eller fleire av fagfelta logistikk og beredskap. Elles god kjennskap til dei andre fagfelta
 • Høgare utdanning frå høgskule eller universitet med relevant fagkrets
 • Erfaring med personalleiing i kompetanseorganisasjonar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Den som vert tilsett må leggje fram tilfredstillande helseerklæring i samsvar med forskrifter frå Helse- og omsorgsdepartementet.
 • Den som vert tilsett må kunne verta sikkerheitsklarert

Personlege egenskapar

 • Gode samarbeidseigenskaper
 • Evne til å vise initiativ og være løysnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og sjølvstendig

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Brei kontakt med næringa; operatørselskap, reiarar, entreprenørar og leverandørar
 • Gode mogelegheiter for kompetanseutvikling
 • Eit godt tverrfagleg og sosialt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Moderne og innbydande lokale
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasilitetar på huset
 • Bedriftshytte ved sjøen og på fjellet

Søknadsfrist: 23. november 2018

Våre ansattegoder

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Finn Carlsen, fagdirektør
Tel: (+47) 51 87 32 21


Svein Anders Eriksson, leder for sikring
Tel: (+47) 51 87 32 33

SØK PÅ STILLINGEN

___________________________________________________________________________________________

Petroleumstilsynet skal leggje premissar for og følgje opp at aktørane i petroleumsverksemda held eit høgt nivå innan helse, miljø, sikkerheit og beredskap og gjennom dette også medverker til å skape størst mogeleg verdiar for samfunnet. Til dette arbeidet treng vi dyktige og motiverte fagfolk.

Staten som arbeidsgivar skal utnytte den fulle bredde i kompetansen til innbyggjarane. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidatar med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppmoda til å søke jobb i staten.

Petroleumstilsynet er ein IA-bedrift.