Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og system for barrierestyring i Dolphin

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.10 – 28.10.2011 tilsyn med storulykkesrisiko og system for barrierestyring i Dolphin Drilling as (Dolphin).


Mål
Målet med aktiviteten var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenkning i ledelse og hos medarbeidere. Videre var målet å evaluere strategier og ytelsesstandarder som skal ligge til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid.

Resultat
Det ble observert at selskapet ikke møter alle kravene til barrierestyring, men at det var iverksatt et prosjekt internt for å sikre samsvar med regelverkskravene.

 Det ble identifisert avvik knyttet til: 

  • Oppfølging av barrierer og ytelseskrav
  • Brannrisiko i maskinrom
  • Vedlikeholdsrutiner for utstyr
  • Batterinødlys
  • Gassdeteksjon
  • Transport av person med båre i trappesjakt i boligkvarter
  • Skilting og merking av rømningsveier

 Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til: 

  • Brannbekjempelse ved hjelp av faste CO2 slokkesystemer
  • Beredskap
  • Varsling av hovedredningssentralen