Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynets årsberetning for 2009 - faktadelen

Faktadelen omtaler viktige resultater av vår virksomhet i 2009, og bør ses i sammenheng med publikasjonen ”Sikkerhet – status og signaler 2009-2010”, som oppsummerer forhold vi har vært særlig opptatt av i året som gikk, og som gir signaler om hva vi ser som de største utfordringene framover.


Faktadelen formidler informasjon om faktiske forhold omkring vår virksomhet i 2009. Dette omfatter hvilke prioriteringer vi har lagt til grunn for vår tilsynsvirksomhet og øvrig arbeid, og beskrivelse av de resultatene dette har gitt. I faktadelen finnes også en kort omtale av etatens organisatoriske forhold.

Tidligere har denne publikasjonen også inneholdt fakta om et utvalg av hendelser, ulykker og skader, samt våre vurderinger omkring disse. En tilsvarende oversikt vil bli en del av en ny publikasjon som vi planlegger å gi ut i august.

Vi viser i denne sammenheng også til den årlige rapporten ”Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet”, som foreligger som en fullstendig rapport og i en sammendragsversjon. (se lenke i høyre spalte).

Disse tre publikasjonene sett i sammenheng håper vi vil gi et godt samlet bilde av de sikkerhetsmessige utfordringene i petroleumsvirksomheten i Norge, hvilket ansvar som hviler på aktørene i virksomheten, og hvordan vi som tilsynsmyndighet følger opp industriens ivaretakelse av dette ansvaret.

Bestilling av publikasjoner
Petroleumstilsynets årsberetning - faktadelen og RNNP-rapportene publiseres kun digitalt (pdf).

Sikkerhet - status og signaler foreligger både som trykte publikasjoner og digitalt som ebok og for nedlasting.

Kontakt biblioteket for bestilling av trykte publikasjoner.

Publikasjoner på engelsk