Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet (Ptil) ber Statoil om redegjørelse etter gransking av gasslekkasje på Gullfaks B

Ptils gransking av gasslekkasjen på Gullfaks B 4. desember 2010 har påvist alvorlige mangler knyttet til planlegging, godkjenning og gjennomføring. Basert på denne og tidligere hendelser på Statoil-opererte innretninger har vi bedt Øystein Michelsen, Statoils direktør for Utvikling og produksjon Norge, om å vurdere hvilke tiltak han ser som nødvendige i lys av manglene som er påvist.


Gasslekkasjen på Gullfaks B oppstod i forbindelse med lekkasjetesting etter vedlikeholdsarbeid på en produksjonsbrønn. Gassen kom fra et innestengt volum i brønnen mellom brønnsikringsventil (nedihullsventil) og ventiltreet. Det viste seg ikke å være mulig å stenge nødavstengningsventilene på brønnen.

Lekkasjen hadde en varighet på om lag én time, i starten med en lekkasjerate på 1,3 kilo gass per sekund. Mengden gass som slapp ut er anslått til cirka 800 kilo. Ingen personer kom til skade i hendelsen, men lekkasjen resulterte i en alvorlig situasjon på innretningen. Personell som var til stede i området kunne blitt utsatt for alvorlig skade eller omkommet dersom gassen hadde blitt antent.

Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne det ha oppstått en lekkasje til atmosfære med en vesentlig større rate. Generelt øker både sky-størrelse og tennsannsynlighet med økende utslippsrate. En vesentlig større lekkasjerate enn den som faktisk inntraff kunne med høy sannsynlighet ha medført oppbygning av en stor eksplosiv gass-sky i området og således representert en eksplosjonsrisiko med betydelig storulykkespotensial.

Alvorlige mangler
Ptils granskingsteam gjennomførte undersøkelser og samtaler på Gullfaks B, og har hatt intervjuer med personell i landorganisasjonen og dokumentgjennomgang i etterkant av dette.

Granskingen konkluderer med at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging, godkjenning og gjennomføring av aktiviteter i forbindelse med vedlikehold av strupeventil på Gullfaks B.

Dette inkluderer mangler ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktiviteten ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Liten effekt
Ptil ser at flere av manglene som er påvist gjennom vår gransking har fellestrekk med mangler som er påpekt under oppfølging av tidligere hendelser, herunder

  • hendelsen med gassutslipp på Snorre A november 2004 (lenke)
  • hydrokarbonlekkasjen i skaftet på Statfjord A i mai 2008 (lenke)
  • hendelsen med tap av brønnkontroll på Gullfaks C i mai 2010 (lenke)
  • flere hendelser i forbindelse med løfting i boreområdene (lenke).

Ptil er bekymret for en tilsynelatende mangelfull effekt av forbedringsprosesser som er etablert etter disse og andre hendelser i Statoil.

Ptil har derfor bedt Øystein Michelsen om en skriftlig redegjørelse innen 29. april 2011 om blant annet følgende forhold:

  1. Hvordan vurderer selskapet de manglene som er påvist gjennom Ptils gransking, i lys av pågående og gjennomførte forbedringsaktiviteter i selskapet?
  2. Hvilke justeringer av pågående forbedringsarbeid ser selskapet eventuelt som nødvendige?
  3. Hvordan vurderer selskapet dagens planlegging og gjennomføring av sikkerhetskritiske arbeidsoperasjoner på Gullfaks-feltet?
  4. I hvilken grad vurderer selskapet at de bakenforliggende årsaker til hendelsen er avdekket og vurdert i forbindelse med etablering av tiltak?
  5. Hvilke konkrete oppfølgingstiltak planlegger selskapet eventuelt å gjennomføre for å sikre seg at forbedringstiltak får effekt på de enkelte innretningene?

På bakgrunn av svaret fra Statoil-direktøren vil Ptil ta stilling til behov for tiltak.