Gå til hovedinnhold

Ledelse og storulykkesrisiko - aktiviteter og resultater 2009

Oppsummering av sentrale utfordringer, aktiviteter som ble gjennomført og hva ble oppnådd innenfor Ptils hovedprioritering "Ledelse og storulykkesrisiko" i 2009.


I tilsynet i 2009 har vi fulgt opp hvordan ledere
- holder oversikt over realitetene og risikoforhold i egen virksomhet,
- forsikrer seg om at ansvaret for å håndtere risiko er klart definert,
- forsikrer seg om at krav til samarbeid for å håndtere risiko er klart definert, både internt og mellom de involverte aktørene,
- sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen,
- stimulerer til læring og forbedring.

Én av tilsynsoppgavene rettet mot virksomhetsstyring og storulykkesrisiko har vært tverrgående overfor elleve selskaper, hvorav fem var oppfølging av tilsyn gjennomført i 2008. Hvert selskap har gjennomført en egenevaluering av ytelsen til selskapets øverste ledelse i det å redusere storulykkesrisiko.

Noen selskaper har uoppfordret gitt uttrykk for at oppgaven har igangsatt nyttige prosesser i selskapet. Selskaper som i oppfølgingsmøter har presentert sin vurdering av utvikling og tilstand på området, viser til viktige forbedringer.

Flere selskaper har, etter at de har blitt spurt, uttrykt tilsvarende. Blant disse selskapene er det både operatører, rettighetshavere og entreprenører.

I tilsyn med integrasjonsprosessen i Statoil-Hydro har vi bidratt til å få økt oppmerksomhet fra selskapets side om betydningen av å fokusere på beslutningsunderlag ved milepæler i integrasjonsprosessen, og hvordan dette adresserer kompleksitet og vurderinger av risikoforhold ved komplekse endringer samtidig som forsvarlig drift skal opprettholdes.

Verifikasjon av offshorelederes arbeidsforhold i omstillingsprosesser har avdekket forhold som vil følges opp i det videre tilsynet.

Vi har også gjennomført tilsyn mot selskapenes evne til læring av hendelser, hvor vi identifiserte forbedringspunkter. I en tilstøtende tilsynsoppgave om organisatoriske faktorer i ulykkesgranskning har vi gjennom analyse av 22 hendelser/ulykker opparbeidet innsikt som vi vil formidle både til industrien og internt.

Videre har vi gjennom kompetansebyggende tiltak oppnådd ytterligere innsikt og forståelse i økonomiske, kontraktsmessige og forsikringsmessige forhold av betydning for sikker virksomhet, hvor endringer av markedsforhold er innbefattet.

Vi har en klar oppfatning av at vår synliggjøring av oppmerksomhet på dette område i seg selv har bidratt til å skape ledelsesmessig oppmerksomhet mot temaene området adresserer.


Teksten er hentet fra faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for 2009. Lenke til hele publikasjonen finner du i høyre marg. Til høyre finner du også lenker til informasjon om hvordan arbeidet med denne hovedprioriteringen videreføres i 2010.