Gå til hovedinnhold

Kultur for å styre risiko

Sikkerhetskultur sto på agendaen under dag to av IRF-konferansen i Stavanger, der Petroleumstilsynet (Ptil) var vertskap. Dette har vært et sentralt tema for Ptil de siste 10 åra. I Norge er sikkerhetskultur også et regelverkskrav som følges opp gjennom tilsyn og spørreundersøkelser i petroleumsvirksomheten.


  

 

På IRF-konferansens siste dag (les mer om IRF-konferansen via denne lenken) kom Dr Mark Fleming fra Department of Psychology, Saint Mary’s University i Halifax, Canada, med anbefalinger til internasjonale petroleumsmyndigheter når det gjelder sikkerhetskulturen i industrien. Dette gjorde han på vegne av kanadiske medlemmer av IRF, som hadde fått i oppgave å utrede temaet.

Felles forståelse
Intensjonene med hans arbeid var først og fremst å gi lovgiverne dokumentert informasjon om teori bak og innholdet i begrepet, om tilsynsmetoder og om forholdet mellom sikkerhetskultur og ledelse.

Sikkerhetskulturen i virksomhetene og ledelsens rolle i forhold til denne har blitt vektlagt av granskerne av de siste års katastrofer i næringen. I lys av dette understreket Fleming betydningen av at lovgiverne utvikler en felles forståelse for hva som ligger i en god sikkerhetskultur. Han oppfordret dem til å utvikle et felles begrepsapparat og felles metoder og retningslinjer for egenevalueringer i næringen.

Videre pekte han på viktigheten av at myndighetene deler erfaringer, verktøy og strategier for kontinuerlig forbedring av sikkerhetskulturen i olje- og gassindustrien.

Et ledelsesansvar
- I Norge har vi hatt sikkerhetskultur på dagsordenen i snart 10 år, påpeker Magne Ognedal, Ptil-direktør og mangeårig deltaker i det internasjonale myndighetssamarbeidet.

- Jeg er derfor glad for at vi i IRF nå har fått et felles grunnlag for å dele erfaringer på dette området. Krav om en god helse-, miljø- og sikkerhetskultur har vært nedfelt i HMS-regelverket for norsk petroleumsvirksomhet helt siden 2002, sier Ognedal.

- Vi omformulerte regelverkskravet i 2011 for å understreke ledelsens sentrale rolle i forhold til å fremme god helse-, miljø- og sikkerhetskultur, opplyser han.

Ledelsens ansvar for og bidrag til å redusere storulykkesrisiko har vært et prioritert innsatsområde for Ptil gjennom flere år.

- Ledelsens prioriteringer har avgjørende betydning for hvordan selskapene håndterer risikoen for storulykker og for organisasjonens overordnete arbeid med sikkerhets- og arbeidsmiljørisiko - altså sikkerhetskulturen, sier Ognedal.

- Ptil har derfor gjennomført en tilsynsaktivitet rettet mot ledelsen i en rekke selskaper i næringen, basert på dialog og ledelsens egenevaluering og refleksjon rundt risikostyring i selskapet.

- Når kunnskap og erfaringer fra katastrofer som Deepwater Horizon, Montara og andre storulykker deles, bearbeides og analyseres på et bredt grunnlag, vil erfaringene være viktige bidrag til å forbedre styringen av risiko i egen virksomhet og til sikkerhetskulturen i hele næringen.

– Det er derfor positivt at det gode arbeidet som Fleming og kanadiske myndigheter har gjort på området, ble delt med oss her i dag, sier Ognedal.

Måles i RNNP
I arbeidet med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), som Ptil har hatt som et sentralt innsatsområde de ti-tolv siste årene, gjennomføres annethvert år en spørreskjemaundersøkelse blant ansatte i norsk petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg. Dette gjøres for å måle ansattes opplevelse av HMS-tilstanden.

- Gjennom RNNP får vi en dokumentert beskrivelse av det vi kan kalle sikkerhetskulturen i næringen, sier Ognedal.

Samarbeid forplikter
Arbeidstakermedvirkning og parts- og trepartssamarbeid har lange tradisjoner i Skandinavia og i norsk petroleumsvirksomhet.

- Jeg vil hevde at et forpliktende og velfungerende samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og tilsynsmyndigheten er en forutsetning for å få til nødvendig innsats i næringen for å redusere sannsynligheten for storulykker.

- Samarbeid og medvirkning forplikter alle involverte og bidrar til en felles virkelighetsforståelse - eller risikoforståelse – og dermed en bedre sikkerhetskultur, sier Ognedal.