Gå til hovedinnhold

Et nytt direktiv om storulykker er vedtatt i EU

Direktivet avløser Seveso II-direktivet som er basis for storulykkeforskriften. Det nylig vedtatte direktivet skal tre i kraft i EU/EØS-landene innen 1. juni 2015.


I Norge vil dette bety at den nåværende storulykkeforskriften må revideres innen denne dato. En av hovedhensiktene med å revidere Seveso II-direktivet har vært å tilpasse direktivet til det nye systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP).

EU mener at man med det nye direktivet vil få bedre mulighet til å forhindre storulykker i virksomheter som har farlige kjemikalier, blant annet gjennom å:

 • Styrke bestemmelsene knyttet til publikums tilgang til informasjon om virksomhetene og deres risiko, samt sikre publikums deltagelse i beslutningsprosesser, spesielt innen arealplanlegging.
   
 • Innføre strengere standarder når det gjelder myndighetenes tilsyn med virksomhetene for å sikre effektiv implementering og gjennomføring av kravene i direktivet.
   
 • Pålegge alle virksomheter som er underlagt direktivet å utarbeide egne retningslinjer for å forhindre uhell (MAPP: major accident prevention policy).
   
 • Omfatte flere anlegg som har stoffer som er farlige å inhalere.

I Norge gir dagens storulykkeforskrift kravene til virksomhetene som følger av Seveso II-direktivet, mens direktivets krav som rettes mot myndighetene dekkes inn av annet regelverk.

Samarbeid mellom storulykkemyndighetene
Fram mot fristen for implementering av det nye direktivet må storulykkesmyndighetene se på hvordan den nåværende storulykkeforskriften må revideres. I tillegg blir det viktig å se på hvordan det norske regelverket for forvaltningen er tilpasset bestemmelsene rettet mot myndighetene i direktivet.

Storulykkemyndighetene:

 • DSB
 • Arbeidstilsynet
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
 • Næringslivet sikkerhetsorgansasjon (NSO)
 • Petroleumstilsynet (Ptil)

DSB vil invitere de sikkerhetsrapportpliktige virksomhetene i Norge til et møte den 11. oktober i år der et av temaene vil være Seveso III-direktivet og de påfølgende endringene i den norske storulykkeforskriften.

Fakta:

 • Serveso II-direktivet ble vedtatt 9. desember 1996 og senere endret i 2003 og omfatter kontroll med farene for storulykker med farlige kjemikalier.
 • Storulykkeforskriften: forskrift av 17. juni 2005 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer.

Link til Seveso III – direktivet

(Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC (1))