Gå til hovedinnhold

Direktør Magne Ognedal på ONS: - Styring av storulykkesrisiko krever samhandling

Et velfungerende samarbeid mellom myndighetene, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner er en forutsetning for å håndtere risikoen i petroleumsvirksomheten, mener direktør Magne Ognedal i Ptil.


Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Les mer om Sikkerhetsforum.

Frode Alfheim (IE), Magne Ognedal (Ptil) og Gro Brækken (OLF) under Sikkerhetsforums pressekonferanse
Frode Alfheim (IE), Magne Ognedal (Ptil) og Gro Brækken (OLF) på Sikkerhetsforums pressekonferanse.

- Selv om vår næring har ambisjoner om å være verdensledende på sikkerhet og arbeidsmiljø, må vi erkjenne at olje- og gassvirksomheten er forbundet med stor risiko. Det er samtidig min erfaring at åpenhet og dialog er en forutsetning for å lykkes med å håndtere de utfordringene vi står overfor, poengterte Ptil-direktør Magne Ognedal på en pressekonferanse arrangert av Sikkerhetsforum i Stavanger onsdag.

Sikkerhetsforum er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene innen helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på land.

Tre perspektiv
I tillegg til Ognedal, som er leder av Sikkerhetsforum, deltok også OLF-direktør Gro Brækken og leder for industripolitisk avdeling i fagforbundet IndustriEnergi, Frode Alfheim, på pressekonferansen.

Målet med pressekonferansen var å få de tre partenes ulike perspektiver på storulykkesriskoen i petroleumsnæringen og å informere utenlandske medier om måten det samhandles på mellom partene i Norge.

I sitt innlegg la Ognedal vekt på at det er næringen selv - og den enkelte aktør – som må være garantist for forsvarlig virksomhet, og at dette må skje gjennom helhetlig styring av risiko og med nødvendig kompetanse og kapasitet.

Selskapsledelse
Det ligger et særskilt ansvar på selskapsledelsen. Ognedal viste til at Ptil de siste tre årene spesielt har prioritert oppfølging av ledelsens av bidrag til reduksjon av storulykkesrisiko, både med utgangspunkt i selskapenes eget behov for risikostyring, storulykker spesielt, og i deres plikter som rettighetshavere.

For å kunne ta kontroll over risiko og forhindre at ulykker skjer, er det også svært viktig å ta lærdom av tidligere hendelser, påpekte Ognedal.

- Vi må aldri glemme fortiden, og den dyrekjøpte lærdom som ansatte, deres familier og hele næringen har gjort gjennom katastrofer i næringen, sa Ptil-direktøren.

Deepwater Horizon
Deepwater Horizon-katastrofen i Mexicogolfen er et eksempel på hvor viktig det er at selskapsledelsen til enhver tid har kunnskap og oversikt over storulykkesrisikoen i virksomheten, poengterte Ognedal.

En forutsetning for at selskapsledelsen skal lykkes i arbeidet med å lære av alvorlige hendelser, er samhandling gjennom egen organisasjon, på tvers av rettighetshavergrupper, med alle aktører i verdikjeden – og gjennom arbeidstakermedvirkning i alle ledd. 

Samarbeid ogansvar
- Trepartssamarbeidet fritar ikke arbeidsgiverne for ansvar, men det er likevel helt unikt at vi i Norge har et regelverk som gir verneombudet rett til å stanse farlig arbeid, påpekte OLF-direktør Gro Brækken i sitt innlegg.

Frode Alfheim (IE), som representerte alle arbeidstakerorganisasjonene som er med i Sikkerhetsforum, understreket at trepartssamarbeid forutsetter sterke og representative fagforeninger - og tilsvarende for arbeidsgiverne, som tar aksjon når alvorlige risikoforhold er identifisert.

- Vi skal trekke lærdom fra andre lands sokler som har opplevd storulykker. Samtidig er det et faktum at katastrofer som den i Mexicogolfen skjer i land uten etablerte trepartsarenaer slik vi har i Norge. Vi mener bestemt at trepartssamarbeid er en forutsetning for at næringen skal kunne håndtere storulykkesrisikoen i virksomheten.