Gå til hovedinnhold

Ledelse og storulykkesrisiko

Ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.


Ledelsen har et overordnet ansvar for å håndtere storulykkesrisiko. Initiativ og beslutninger ledelsen står bak, definerer og påvirker betingelser som har betydning for storulykkesrisiko.

Næringen

 • Næringen må sørge for at ledelsen – på alle nivå – prioriterer arbeidet med å redusere storulykkesrisiko.
   
 • Et sentralt spørsmål er hvordan informasjon om storulykkesrisiko inngår i strategiske og operative beslutninger.
   
 • Ledelsen må sørge for hensiktsmessige rammebetingelser for sin samlede virksomhet, med tanke på storulykkesrisiko.

Petroleumstilsynet

 • Vi vil i 2014 se på ledelsens oppfølging av virksomheten i et storulykkesperspektiv.
   
 • Vi vil blant annet se på hvordan ledelsen arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet, hvordan avvik håndteres og hvordan forbedringsprosesser initieres og styres.
   
 • Vi vil følge opp hvordan ledelsen sørger for hensiktsmessige rammebetingelser for sin samlede virksomhet, og hvordan aktiviteter tilpasses i samsvar med knapphet på kritiske ressurser som kapasitet og kompetanse i alle faser av virksomheten.
   
 • Vi vil i 2014 rette oppmerksomheten mot hvordan rettighetshaverne ivaretar sitt ansvar med å redusere storulykkesrisiko.
   
 • Vi vil også følge opp hvordan ledelsen i selskapene sikrer forsvarlig overgang til nye faser. Dette gjelder spesielt selskap med liten erfaring fra norsk sokkel, blant annet de som skal bore sin første egenopererte brønn, selskap som planlegger sin første feltutbygging og selskaper som tar over som operatør for felt i drift.