Gå til hovedinnhold

Tilsyn med sikker drift hos storulykkevirksomheter

Fem tilsynsmyndigheter gjennomfører i 2014 tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar sikker drift av sine anlegg.


  • Storulykkeforskriften beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker som involverer farlige kjemikalier.
     
  • Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder, er omfattet av storulykkeforskriften. Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.
     
  • Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) fører tilsyn med virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften.
     
  • De fem myndighetene samarbeider om forvaltningen av forskriften gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS).

Hovedtema for årets tilsyn er sikker drift. Det er en nødvendighet at alle virksomheter som håndterer farlige kjemikalier har formålstjenlige rutiner og prosedyrer for sikker drift, og at de ansatte har den nødvendige kompetanse til å drive anleggene på best mulig måte.

Viktig i denne forbindelse er det også at virksomhetene har et godt og robust vedlikehold. De må også ha identifisert sin risiko og etablert nødvendige barrierer for å sørge for at sannsynlighet for og konsekvens av hendelser er redusert til så lavt nivå som mulig.

Storulykkeforskriften stiller konkrete krav til at virksomhetene har gode rutiner og styringssystemer for å ivareta sikker drift av sine anlegg.

I tillegg til å kontrollere kravene til sikker drift i storulykkeforskriften, følger de enkelte myndighetene også opp

Oppfølging av samarbeidet med lokale myndigheter på beredskapsområdet.
Som en oppfølging av fjorårets tilsyn, hvor temaet var virksomhetenes beredskap, vil myndighetene i årets tilsyn følge opp hvordan virksomhetene samarbeider med og informerer lokale beredskapsmyndigheter.