Gå til hovedinnhold

Ny publikasjon fra EU om uhell i raffinerier

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EUs Major Accidents Hazard Bureau (MAHB) nylig utgitt en ny publikasjon - ”Lessons Learned Bulletin no.4 ” -som som tar for seg uhell i raffinerier relatert til korrosjon.


MAHB er en enhet innen EUs Joint Research Centre som skal gi vitenskapelig og teknisk støtte til EU-kommisjonen innenfor området styring og kontroll med risiko i industrielle virksomheter underlagt Seveso II-direktivet. MAHB skal assistere kommisjonen på fagområdet og være med å bidra til en god implementering av EUs policy for forebygging av storulykker og begrensning av omfanget av eventuelle storulykker.

For mer informasjon se: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/?id=487

I bulletinen beskrives fem ulike hendelser i raffinerier hvor årsaken til hendelsene kan knyttes til korrosjonsproblemer i rørledninger i ulike anleggsdeler. To av hendelsene skjedde i råoljedestillasjonen, mens de andre skjedde i henholdsvis vakuumdestillasjonsenhet, hydrocracker og i en rørledning tilknyttet anleggets tankpark. Bulletinen beskriver også viktige læringspunkter fra hendelsene.

Publikasjoner  utgitt i denne serien:

Lessons Learned-publikasjonene er et resultat av MAHB sine granskinger av uhell som er rapportert inn fra nasjonale myndigheter til EU sin eMARS-database. Alle dokumenter inneholder lærepunkter som er relevante for både industri og myndigheter.

Gjør søk i den åpne delen av eMars