Gå til hovedinnhold

Driftsfase - faste innretninger

Samtykke er en forutsetning for all aktivitet på norsk sokkel. Før en produksjonsinnretning kan tas i bruk, må HMS-myndighetene – koordinert av Petroleumstilsynet - ha gitt sitt samtykke til det.


Innholdet i en samtykkesøknad er bindende og blir lagt til grunn for myndighetenes tilsyn med driften. Operatøren må informere myndighetene hvis det skjer endringer i virksomheten som bryter med forutsetninger i samtykket.

Petroleumstilsynet vil da kunne foreta verifikasjoner for å få bekreftet at aktiviteten gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk - og i henhold til forpliktelsene i samtykkesøknaden. I motsatt fall kan myndighetene gripe inn med pålegg - eller kreve at operatøren innhenter nytt samtykke i tilfeller der forutsetningene er vesentlig endret.

Driftsfasen
Driftsfasen er selve produksjonsperioden, og altså den tiden et felt, en produksjonsinnretning, tilknyttede rørledninger og infrastruktur blir brukt til å produsere olje og gass. For en rekke felt og innretninger på sokkelen kan driftsperioden strekke seg over flere tiår.

Den vil dermed innebære så vel teknologisk som operasjonell og organisatorisk utvikling og endring. Driftsfasen er med andre ord ingen statisk situasjon, men en periode preget av stadig nye teknologiske løsninger og muligheter, endrede ramme- og arbeidsbetingelser - og dermed nye utfordringer på helse- miljø- og sikkerhetsområdet.

Styring og vedlikehold
Med vedlikehold menes innsats og tiltak for å opprettholde eller gjenvinne funksjonen til innretninger og teknisk utstyr. I så måte er det avgjørende med en ensartet strategi og en styring av vedlikeholdet som sikrer balanse mellom forebyggende, tilstandsbaserte og korrigerende tiltak. Vedlikeholdsoppgavene må prioriteres riktig, altså i forhold til hva som er kritisk for helse, miljø og sikkerhet.

Vedlikeholdsstyring er avgjørende i driftsfasen, og når innretninger og infrastruktur eldes. Selskapene skal kontinuerlig revurdere rutiner for og hyppigheten av vedlikehold etter hvert som utstyret blir eldre. Vedlikeholdet skal sikre funksjonaliteten for utstyr som benyttes utover levetiden det var designet for.

Forlenget drift og levetid
Ofte forlenges levetiden ved at nytt utstyr fases inn i gammelt - med samtidig drift og vedlikehold. Deler av norsk sokkel betegnes som moden, og noen felt går inn i en periode med synkende produksjon. Andre går inn i avsluttende faser.

Det er også et trekk ved utviklingen at alderen på innretningene øker. Stadig flere er i bruk eller planlegges brukt utover perioden som først var tenkt. Slitasje, korrosjon (rust) og utmatting er eksempler på forhold som kan innebære økt helse- miljø- og sikkerhetsrisiko.

Det er næringens ansvar å sørge for at eldre konstruksjoner ikke representerer noen økt risiko, og at HMS-standarden er like høy som på innretninger og utstyr uten aldringsproblemer.

Drift i miljøsårbare områder
Endringer i virksomheten skjer også ved at det åpnes for drift og virksomhet i miljøsensitive områder. Forutsetningen er at miljøet og andre næringsinteresser ikke skal bli skadelidende. Sikkerhets- og beredskapstiltak skal stå i forhold til risikoen i hver enkelt virksomhet.

Jo høyere risikoen er, jo flere og mer omfattende risikoreduserende tiltak er det behov for å sette i verk. Sikkerhets- og beredskapstiltak i miljøsårbare områder vil måtte skje på bakgrunn av omfattende helhetsvurderinger, og være tilpasset de aktuelle forholdene, risikoanalysene og miljørisikoanalysene som aktørene er forpliktet til å gjennomføre.