Gå til hovedinnhold

Samtykkeordninga

Operatøren må hente inn samtykke frå myndigheitene ved viktige milepælar, for å sikra at det vert oppretta gode statuspunkt i operatøren si verksemd, og at myndigheitene har styring med sentrale avgjerslepunkt hos operatøren. Samtykke er ein føresetnad for all aktivitet på norsk sokkel.


Eit utferda samtykke inneber at Ptil uttrykker tillit til at selskapa er i stand til å gjennomføra den aktuelle aktiviteten innanfor rammene i regelverket, og i samsvar med dei opplysningane som er gitt i samtykkesøknaden.

Eit samtykke har i prinsippet ingen utløpsdato; det gjeld for det tidsrommet som aktiviteten er planlagd å vara. I heile denne tida er det selskapa sitt ansvar å forsikra seg om at føresetnadane som samtykket byggjer på, vert oppretthaldt.

Dersom eit selskap oppdagar eit avvik frå forutsetningane skal selskapet på eige initiativ iverksetja naudsynte tiltak for å retta opp i eller fjerna avviket, slik at sikkerheita vert teke vare på fullt ut.

Eit samtykke betyr ikkje at Ptil godkjenner ei innretning, utstyr, komponentar, prosedyrer, kvalifikasjonar eller liknande. Selskapa er til eikvar tid ansvarlege for eiga verksemd. Ansvarsplasseringa er ein bærebjelke i norsk petroleumsverksemd.

Når må operatøren ha samtykke?
Ein operatør må få samtykke frå Ptil ved følgjande milepælar:

  • før gjennomføring av undersøkingar kor det skal borast djupare enn 200 meter under sjøbotnen
  • før gjennomføring av leiteboringar
  • før gjennomføring av bemanna undervassoperasjonar
  • før ein innretning eller delar av den vert tatt i bruk
  • før utforming av større ombyggingar eller endring av bruksformål
  • før bruk av ein innretning ut over den levetida og dei føresetnadane som er lagd til grunn
  • før disponering/fjerning/flytting av ein innretning
  • før fjerning eller endring av bruken av eit fartøy som har vesentleg sikkerheitsmessig funksjon

Kjelde/fulltekst: styringsforskriften, § 25

Samtykkesøknaden - eit forpliktande dokument
Samtykkesøknaden representerer eit forpliktande dokument med omsyn til operatøren si oppfylling av regelverkskrav som fell inn under vårt ansvarsområda, i tillegg til Miljødirektoratet og Statens helsetilsyn.

Innhaldet i ein samtykkesøknad er bindande og vert lagd til grunn for myndigheitene sitt tilsyn etter at samtykket er gitt.

Informasjon om kva samtykkesøknaden skal innehalde finn du i § 26 i Styringsforskriften.

Endringar
Skal det gjennomførast endringar i verksemda, må operatøren informera myndigheitene snarast, dersom endringane bryt med føresetnadane i samtykket. Vi vil då kunne utføra verifikasjonar for å få bekrefta at aktiviteten kan gjennomførast i samsvar med regelverket – og i samsvar med forpliktingane i samtykkesøknaden.

I motsett fall kan vi gripa inn med pålegg – eller krevja at operatøren innhentar nytt samtykke.