Gå til hovedinnhold

Rapport: Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser – 2005-2010

Løfteoperasjoner er et område som er overrepresentert når det gjelder personskader og dødsulykker. Ptil har nå gjennomgått alle løftehendelser i petroleumsvirksomheten til havs i perioden 2005-2010. Målet har vært å evaluere de direkte og bakenforliggende årsakene for løftehendelsene samt å identifisere trender.


Næringen og Ptil har jobbet systematisk for å få ned antall hendelser de senere årene. Til tross for en god sikkerhetstrend de siste årene har det vært flere svært alvorlige hendelser, blant annet ved løfting i boreområdet.

Ptil har i flere år gjennomgått og analysert løftehendelser for å evaluere direkte og bakenforliggende årsaker for løftehendelsene samt å identifisere trender.

Tidligere har det vært utført analyser av løftehendelser med offshorekraner for periodene 1994-1999 og 2000-2004.

Analysen som her blir presentert dekker alle løftehendelser i petroleumsvirksomheten til havs i perioden 2005-2010.

Last ned: Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser - fase 3 - 2005-2010

Hendelsene er gruppert i hendelser med offshorekraner, hendelser i boreområdet og andre hendelser.

Rapporten diskuterer blant annet trender og sammenligner disse med de tidligere analysene. Eventuelle forskjeller mellom flytende innretninger og innretninger plassert på havbunnen er også vurdert. Basert på resultater fra undersøkelsen er det identifisert tekniske, operasjonelle og organisatoriske utfordringer ved løfteoperasjoner hvor det er et behov for spesiell fokus og at næringen og myndigheter samarbeider om forbedringer.

Ptil har til intensjon å bruke analyseresultatene for å fremme kontinuerlig læring og forbedring i næringen slik at fare- og ulykkessituasjoner som kan føre til tap av menneskeliv, personskader, forurensning eller tap av økonomiske verdier kan unngås. Ptil vil også bruke resultatene til direkte oppfølging og dialog med aktørene på norsk sokkel, samt vurdere behovet for egne rammesettende aktiviteter.