Gå til hovedinnhold

Markedsovervåking av løst løfteutstyr

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har gjennomført en felles markedsovervåkingskampanje for å verifisere at formelle dokumentasjonskrav i maskinforskriften blir fulgt for løst løfteutstyr.


Med markedsovervåking menes at nasjonale myndigheter følger opp at produktene som er plassert på det norske markedet, er sikre og oppfyller bestemmelsene i det norske regelverket som har innarbeidet det harmoni­serte EØS-produktregelverket.

Markedsovervåkingen skal bidra til like konkurransevilkår for aktørene i EØS-markedet. 

Regelverket om markedsovervåking er nedfelt i EØS-vareloven (lov av 12.4.2013 nr. 13) samt i relevante sektorproduktdirektiv som maskindirektivet.

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet er markedsover­våkingsmyndigheter på sine respektive ansvarsområder og fører tilsyn med at forskrift om maskiner (maskinforskriften) (forskrift av 20. mai 2009 nr. 544) etterleves.

Kampanjen omfattet løst løfteutstyr som enklere løfteinnretninger som omfattes av maskinforskriften § 1, jf. § 2 bokstav a (maskin – løfteinnretning), § 2 bokstav d (løfteredskap) og § 2 bokstav e (kjettinger, kjeder, tau og stropper).

Formålet med denne markedsovervåkingskampanjen var begrenset til å verifisere om de formelle kravene til dokumentasjon og innhold var oppfylt.

Vi verifiserte ikke teknisk innhold og vurderinger av kvaliteten på innholdet. Markedsovervåkingen er således ikke en samsvarsmåling eller godkjenning av dokumenter i henhold til forskrift om maskiner.