Gå til hovedinnhold

Samler kunnskap om is og kulde

Tekniske og operasjonelle utfordringer ved petroleumsvirksomhet i Norges nordområder er omsider samlet i én rapport. – Dette betyr at vi nå sitter på et solid grunnlag for videre oppfølging av aktiviteten i Arktis og på sokkelens nordligste del, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Ptil.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2011-2012".

Vi har i lang tid sett at diskusjoner om aktiviteten og utfordringene i Norges nordlige og kalde farvann, som regel startet med debatt om hvilke fakta man har og ikke har, sier Carlsen.

- Ptil tok derfor initiativ til å samle kunnskapen industrien, myndighetene og forskningsinstitusjonene så langt sitter på. Målet var i tillegg å skaffe oversikt over hvilke forbedringsprosjekter som er igangsatt og planlagt i næringen. Vi ønsket å oppsummere dette mellom to permer.

- Rapporten, som ble ferdigstilt i oktober/november 2011, viser at det er samlet mye kunnskap om petroleumsvirksomheten i de etablerte, nordlige områdene av sokkelen. Industrien har iverksatt og planlagt en rekke viktige utviklingsprosjekter.

- Med denne oversikten har Ptil fått et godt fundament for videre arbeid, blant annet med tanke på planlegging av tilsynsaktiviteter, regelverksutvikling og kompetansebygging. Rapporten vil for øvrig være interessant for alle aktører som skal arbeide i og med nordområdene, fastslår tilsynsdirektøren.


Mangfold og myter
- Dokumentet er også en illustrasjon av mangfoldet i nord, påpeker sjefingeniør Kjell Gunnar Dørum, som sammen med Carlsen har representert Ptil i prosjektet.

- Bildet av de såkalte nordområdene er komplekst og sammensatt – blant annet i forhold til klimatiske variabler. Dette er selvsagt ikke nytt for oss, men rapporten underbygger at planlegging av aktivitet i nord må ta høyde for ulikhetene, understreker Dørum.

Teknologiske og sikkerhetsmessige utfordringer ved petroleumsaktivitet i nord har tradisjonelt blitt framstilt som svært spesielle.

- Rapporten bidrar til å avlive myten, sier Dørum. - Ut fra et sikkerhetsmessig perspektiv dreier den etablerte aktiviteten i nordområdene seg i stor grad om kjente problemstillinger, men med enkelte særtrekk.


Skrugard og Havis
- Den nye rapporten er også nyttig i lys av de siste funnene i Barentshavet. Erfaringsgrunnlaget er viktig når utbygginger i nye områder skal vurderes, understreker Carlsen.
 
- Men vi antar det vil avdekkes nye kunnskapsbehov i forbindelse med utvikling av Skrugard og Havis, sier han.

De to funnene ligger i en del av Barentshavet der det per i dag ikke er permanent aktivitet. Skrugard ligger an til å bli den nordligste utbyggingen på norsk sokkel så langt, og kan bli den første i et område med drivis (havis).

Ptil vil i 2012 vurdere klimatiske utfordringer ved utbygging av Skrugard. Det er blant annet planlagt tilsyn med det meteorologiske og oseanografiske datagrunnlaget for funnområdet. Tilsynsaktiviteten vil konsentreres om stikkprøver og vurderinger av de data Statoil har brukt for å beskrive naturgitte forhold i området.


Forebygging
Tittel på samlerapporten fra 2011 er Technology and operational challenges for the High North. Den er kun utgitt på engelsk. Ptil er oppdragsgiver, men rapporten er utarbeidet i samarbeid med forskningsinstitusjonen Iris og Universitetet i Stavanger, der professor Ove T. Gudmestad har vært en sentral bidragsyter.

- Anbefalingene fra de eksterne konsulentene skal i løpet av våren 2012 gjennomgås og vurderes av Ptil, opplyser Carlsen.

Men ett område utmerket seg umiddelbart ved gjennomgang av resultatene:

- Det blir viktig for Ptil å mane industrien til å konsentrere seg mer om forebygging av miljøutslipp enn på oljevernberedskap. Urovekkende mange tror oljevernberedskap er viktigste tiltak mot miljøskader, sier tilsynsdirektøren.

- Dette er feil. Viktigste bidrag til sikkerhet for miljøet, er å forebygge - hindre at utslipp skjer. Oppsamling av eventuelle utslipp skal være en siste skanse. Uansett hvor langt nord eller sør man opererer.