Gå til hovedinnhold

Internasjonalt myndighetssamarbeid

På lik linje med at industrien har etablert internasjonale fora for samhandling, samarbeider også internasjonale myndigheter om felles sikkerhetsmessige utfordringer. Denne uken møtes International Regulators’ Forum (IRF) til konferanse og møte i Washington


Foto: Emile Ashley
Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet

IRF ble etablert i 1994 og består av sikkerhetsmyndigheter fra Australia, Brasil, Canada, Danmark, Mexico, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia og USA. Medlemmene utveksler fakta om tilsynsvirksomheten og informerer hverandre om aktuelle faglige problemstillinger.

- Petroleumsnæringen preges av store, multinasjonale aktører. Da er det viktig at myndighetene styrker sitt arbeid ved å utveksle og diskutere felles erfaringer. Internasjonale selskaper opererer også på norsk sokkel, og det er derfor nyttig for oss å snakke med andre myndigheter om hvordan de følger opp de samme operatørene, sier Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet.

Arktis
Petroleumstilsynet deltar i en rekke internasjonale fora. Sist etablert er Arctic Offshore Regulator’s Forum (AORF), som samler de seks nasjonene med kontinentalsokkel i arktisk farvann (USA, Canada, Russland, Island, Grønland og Norge). I tillegg deltar Sverige og Finland, som medlemmer i Arktisk råd. Felles interesser om sikker virksomhet i disse sårbare områdene gjør at myndighetene har god grunn til å samarbeide.

- AORF er en viktig arena for å kunne kommunisere samlet tilbake til industrien. Blant gevinstene er også at Norge får innsikt i planlegging av leteboring i langt mer utfordrende steder enn det vi har åpnet for på norsk sokkel, sier Myhrvold.

26. – 27. oktober møtes AORF-medlemmene til møte i Tromsø i forbindelse med Arctic Safety Summit, som arrangeres de påfølgende dagene.

Nordsjøsamarbeid 
Et annet internasjonalt samarbeid Ptil deltar i, er North Sea Offshore Authorities’ Forum (NSOAF), en sammenslutning av sikkerhetsmyndigheter med ansvar for aktiviteten i nordsjøbassenget. I årenes løp har arbeidsgrupper nedsatt av NSOAF gjennomført mange prosjekter med formål å identifisere felles utfordringer og gjennomføre felles tiltak for å bidra til et bedre HMS-nivå i Nordsjøen.

Bilaterale samarbeid
Også gjennom bilateralt samarbeid med andre sokkelmyndigheter, bidrar Ptil til å møte internasjonaliseringen i bransjen. Rammeavtalen om petroleumssamarbeid over grenselinjen mellom britiske og norske myndigheter er for eksempel utdypet med egne avtaler mellom det britiske Health and Safety Executive (HSE) og Ptil på sikkerhets- og arbeidsmiljøsiden.

Russland står overfor store utfordringer i forbindelse med utbygging av olje- og gassvirksomheten i nordområdene, og aktiviteter på russisk sokkel har betydning for Norge og vår kyst. Den norsk-russiske statsministererklæringen om energisamarbeid fra juni 2005 omtaler også samarbeid om HMS. Dette er utgangspunktet for at Ptil vil styrke samarbeidet med tilsvarende tilsyn på russisk side, og senest i september 2015 besøkte representanter fra Ptils hovedledelse russiske sikkerhetsmyndigheter.