Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 1. oktober 2009 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 9 Anlegg, systemer og utstyr

 

Tredje ledd skal lyde:

Arbeidsutstyr som omfattes av § 2 og § 4 i forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr, sist endret 13. september 2004, skal utformes i samsvar med bestemmelsene i den forskriften kapittel IV, V og VI.

 

 

§ 16 Instrumentering for overvåking og registrering

 

Andre ledd andre setning skal lyde:

Instrumentering for flyværtjeneste på innretninger skal oppfylle kravene i § 31 i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs, sist endret 28. januar 2008, og i Luftfartstilsynets forskrift 28. januar 2008 nr. 81 om flyværtjeneste.

 

 

§ 23 Vibrasjoner

 

Andre ledd skal lyde:

Forskrift 7. juni 2005 nr. 804 om vern mot mekaniske vibrasjoner, sist endret 19. desember 2006, gjelder på denne forskriftens virkeområde.

 

 

§ 38 Ballastsystem

 

Tredje ledd skal lyde:

Ballastsystemer skal være i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift 20. desember 1991 nr. 879 om ballastsystemer på flyttbare innretninger, sist endret 14. mars 2008, § 2 og § 7 til og med § 22.

 

 

§ 43 Evakueringsmidler

 

Fjerde ledd siste setning skal lyde:

Hyperbare evakueringsenheter skal utformes slik at de kan slepes og løftes eller på annen måte bringes ut av vannet under de værforholdene det er aktuelt å bruke slike evakueringsenheter.

 

 

§ 47 Brønnbarrierer

 

Første ledd skal lyde:

Brønnbarrierer skal utformes slik at brønnintegriteten sikres og barrierefunksjonene ivaretas i brønnens levetid.

 

Andre ledd skal lyde:

Brønnbarrierer skal utformes slik at utilsiktet innstrømning til brønnen og utstrømning til det ytre miljøet hindres, og slik at de ikke hindrer brønnaktiviteter.

 

 

§ 48 Brønnkontrollutstyr

 

Andre ledd skal lyde:

Flytende innretninger skal ha et alternativt aktiveringssystem for aktivering av kritiske funksjoner på utblåsingssikringen til bruk ved eventuell evakuering.

 

Tredje ledd skal lyde:

Flytende innretninger skal også ha kapasitet til å kople fra stigerørspakken etter at skjærventilen har kuttet arbeidsstrengen.

 

 

§ 51 Sementeringsanlegg

 

Første ledd skal lyde:

Sementeringsanlegget skal utformes slik at det blander, lagrer og leverer nøyaktig volum av sement med nødvendige egenskaper for å ivareta forsvarlig forankring og barriereintegritet. Anlegget skal utformes slik at rester av både ublandede kjemikalier og ferdigblandet sement blir håndtert i henhold til forurensningslovens prinsipper.

 

 

§ 53 Utstyr for komplettering og kontrollert brønnstrømning

 

Tidligere tekst utgår.

 

Nytt første ledd skal lyde:

Utstyr i brønnen og på overflaten skal være utformet for å ivareta kontrollert strømning, jf. § 11 om materialer.

 

Nytt andre ledd skal lyde:

Strømningsrøret og ringrommet skal være utstyrt med nødvendige brønnsikringsventiler og nødvendig utstyr for overvåking av brønnparametrer.

 

Nytt tredje ledd skal lyde:

Ved brønntesting skal det til enhver tid være mulig å kontrollere brønnstrømmen gjennom arbeidsstrengen og strupemanifolden.

 

 

§ 55 Fjernoperering av rør og arbeidsstrenger

 

Oppheves.

(Innholdet er flyttet i den forstand at en noe kortere versjon er lagt inn under § 70 om løfteinnretninger og løfteredskap.)

 

 

§ 63 Stabilitet

 

Første ledd skal lyde:

Flytende innretninger skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratet forskrift 20. desember 1991 nr. 878 om stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare innretninger, sist endret 14. mars 2008, § 8 til og med § 51.

 

 

§ 64 Forankring, fortøyning og posisjonering

 

Andre ledd første setning skal lyde:

Forankringssystemet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 4. september 1987 nr. 857 om ankrings-/posisjoneringssystemer på flyttbare innretninger, sist endret 14. mars 2008, § 6 og § 7.

 

Tredje ledd første setning skal lyde:

Forankringssystemet for innretninger med produksjonsanlegg og innretninger som ligger inntil annen innretning, skal også være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 14. mars 2008, § 16.

 

Fjerde ledd skal lyde:

Fortøyningsarrangementet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 14. mars 2008, § 35.

 

 

§ 65 Dreieskive (turret)

 

Bestemmelsen skal lyde:

Dreieskiver skal utformes slik at de er i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 14. mars 2008, § 15 nr. 1 til og med nr. 4.

 

 

§ 70 Løfteinnretninger og løfteredskap

 

Nytt tredje ledd (tidligere del av § 55) skal lyde:

Bore- og brønnområder, deriblant lagerplass, skal ha utstyr for fjernoperering av rør og arbeids­strenger. Krav om fjernoperering av rør og arbeidsstrenger på lagerplassen gjelder fra rørene er lagt ut på rørdekk og klargjort for videre transport til boredekk eller arbeidsdekk.

 

Nytt siste ledd (tidligere del av § 55) skal lyde:

Kravet til slik fjernoperering av rør og arbeidsstrenger gjelder også for lettvektsrigger og trykkrørs­enheter.

 

 

§ 71 Helikopterdekk

 

Første ledd skal lyde:

Helikopterdekk skal utformes og utstyres slik at de oppfyller kravene i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs, sist endret 28. januar 2008.

 

 

§ 75 Enkle trykkbeholdere

 

Bestemmelsen skal lyde:

Enkle trykkbeholdere som definert i forskrift 7. juli 1994 nr. 735 om enkle trykkbeholdere (Et-forskriften), sist endret 6. november 2003, skal være i samsvar med kravene i Et-forskriften, også når slike beholdere brukes i petroleumsvirksomheten.

 

 

§ 76 Personlig verneutstyr

 

Første ledd skal lyde:

Personlig verneutstyr som definert i forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr(PVU-forskriften), sist endret 20. februar 2004, skal være i samsvar med kravene i PVU-forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten.

 

 

§ 77 Aerosolbeholdere

 

Bestemmelsen skal lyde:

Aerosolbeholdere som definert i forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere (aerosolbeholderforskriften), sist endret 6. november 2003, skal være i samsvar med kravene i aerosolbeholderforskriften, også når slike aerosolbeholdere brukes i petroleumsvirksomheten.

 

 

§ 78 EMC

 

Første ledd skal lyde:

Elektriske apparater som omfattes av forskrift 31. oktober 2008 nr. 1164 om elektrisk utstyr (FEU), og som brukes i petroleumsvirksomheten, skal være i samsvar med kravene i FEU når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet, da med unntak av § 5 om meldeplikt.

 

Andre ledd skal lyde:

Teleutstyr som omfattes av Statens teleforvaltnings forskrift 2. januar 1996 nr. 3 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr, sist endret 22. januar 2007, skal være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten.

 

 

§ 80 ATEX

 

Bestemmelsen skal lyde:

Utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder som definert i forskrift 9. desember 1996 nr. 1242 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område (ATEX-forskriften), sist endret 8. desember 2003, skal være i samsvar med kravene i ATEX-forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten; med det unntaket som følger av ATEX-forskriften § 1 fjerde ledd femte strekpunkt.

 

 

§ 81 Trykkpåkjent utstyr som ikke omfattes av innretningsforskriften

 

Bestemmelsen skal lyde:

Denne forskriften gjelder ikke for trykkpåkjent utstyr som omfattes av forskrift 9. juni 1999 nr. 721 om trykkpåkjent utstyr, sist endret 10. juli 2002.

 

 

§ 82 Maskiner og sikkerhetskomponenter som ikke omfattes av innretningsforskriften

 

Bestemmelsen skal lyde:

Denne forskriften gjelder ikke for maskiner og sikkerhetskomponenter som omfattes av forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner, sist endret 5. juli 2006.

 

 

§ 83 Ikrafttredelse

 

Nr. 2 skal lyde:

2) På områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet kan tekniske krav i forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse, legges til grunn for eksisterende innretninger.

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010