Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 16. desember 2009 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og forskrift 31.august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav c.

 

 

I

 

I forskrift 3.september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 64 Forankring, fortøyning og posisjonering

 

§ 64 skal lyde:

Flytende innretninger skal ha systemer for å kunne holde posisjonen til enhver tid og eventuelt kunne fjerne seg fra posisjonen i en fare- og ulykkessituasjon.

    Forankringssystemet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. juli 2009 nr. 998 om posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger (ankringsforskriften 09), §§ 6-17. Vertikallaster som nevnt i den forskriften § 14 bokstav i, kan aksepteres for noen typer ankre, som pæle- eller sugeankre.

    Fortøyningsarrangementet skal være i samsvar med kravene i Sjøfartsdirektoratets forskrift 10. februar 1994 nr. 123 for flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr, sist endret 14. mars 2008, § 35.

    Dynamiske posisjoneringssystemer skal utformes slik at posisjonen kan opprettholdes ved definerte feil og skader i systemet og ved ulykkeshendelser. Komponenter og utstyr skal utformes slik at det totale systemet oppfyller kravene til en bestemt utstyrsklasse, jf. aktivitetsforskriften § 81 om posisjonering.

 

 

§ 78 EMC

 

§ 78 andre ledd skal lyde:

    Apparater og faste installasjoner som omfattes av Post- og teletilsynets forskrift 22. januar 2007 nr. 89 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon, skal være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slikt utstyr brukes i petroleumsvirksomheten.

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010.