Gå til hovedinnhold

Innretningsforskriften

Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 20. oktober 2007 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 8, § 25 og § 57 første ledd bokstav c.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1100 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 16 Instrumentering for overvåking og registrering

 

Andre ledd ny andre setning skal lyde:

Instrumentering for flyværtjeneste på innretninger skal oppfylle kravene i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs § 32 og § 33.

 

 

§ 71 Helikopterdekk

 

Første ledd skal lyde:

Helikopterdekk skal utformes og utstyres slik at de oppfyller kravene i Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs.

 

 

§ 83 Ikrafttredelse

 

Ny nr. 4 skal lyde:

4. Krav til instrumentering for flyværtjeneste som nevnt i § 16 om instrumentering for overvåking og registrering, trer i kraft 1.1.2008.

 

Ny nr. 5 skal lyde:

5. Krav til helikopterdekk som nevnt i § 71 om helikopterdekk, jf. Luftfartstilsynets forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs kapittel IV og V, gjelder ikke for innretninger bygd før 1. juni 1993. Kravet i den nevnte forskriften § 10 om størrelse på helikopterdekk, gjelder ikke for innretninger bygd før 1.1.2008.

 

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1.1.2008.